Порядок денний. Річні загальні збори акціонерів АТ "ЕФЕКТ"

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  "ЕФЕКТ"

(код ЄДРПОУ 00333919) повідомляє, що  річні загальні збори акціонерів АТ відбудуться 18 квітня  2013 року у приміщенні адміністративного корпусу АТ "ЕФЕКТ", 3-й поверх , зала засідань за адресою: 61010, м. Харків, вул. Георгіївська,10. Початок зборів о 14-00. Реєстрація акціонерів та їх законних представників буде відбуватися у день проведення зборів з 13.30 до 13.50 за місцем їх проведення.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину  14 квітня 2013 року.

  Для реєстрації та участі у річних загальних зборах учасникі  повинні мати  при собі:

      - документ, що посвідчує особу (паспорт) ;

      - для уповноважених осіб документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіренність, оформлену  згідно з чинним законодавством.

              Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):

      1.    Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів АТ "ЕФЕКТ".

      1.1  Встановлення кількісного складу лічильної комісії.

      1.2. Обрання  членів  лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

      1.3. Обрання секретаря річних загальних зборів.

      1.4. Затвердження способу голосування на річних загальних зборах.

      1.5. Затвердження   регламенту роботи  річних загальних зборів.

      2.    Звіт наглядової ради АТ "ЕФЕКТ" за 2012 рік.

             Затвердження звіту наглядової ради АТ "ЕФЕКТ" за 2012 рік.

      3.    Звіт генерального директора АТ "ЕФЕКТ" про результати фінансово- господарської діяльності

             товариства за 2012 рік.

             Затвердження річного звіту та балансу АТ "ЕФЕКТ" за 2012 рік.     

      4.    Звіт ревізійної комісії АТ "ЕФЕКТ" за 2012 рік. Затвердження звіту ревізійної комісії за 2012 рік.

             Затвердження висновків ревізійної комісії за 2012 рік.

      5.    Затвердження   розподілу прибутку та покриття збитків АТ "ЕФЕКТ" за 2012 рік.

      6.    Затвердження рішення про виплату річних  дивідендів  та їх розмір .

      7.     Визначення основних напрямків діяльності АТ "ЕФЕКТ" на 2013 рік.

      8.    Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, генерального директора,

             ревізійної комісії АТ "ЕФЕКТ".

      9.   Затвердження кошторису витрат на утримання наглядової ради АТ "ЕФЕКТ" на 2014 рік.

     10.  Прийняття рішення щодо укладання Договору з Центральним депозитарієм цінних паперів

            про обслуговування емісії цінних паперів АТ "ЕФЕКТ".

Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та внести пропозиції до питань, що готуються до прийняття річними загальними зборами, можна за місцезнаходженням АТ "ЕФЕКТ", 3-й поверх, кабінет юрисконсульта за адресою: 61010, м. Харків, вул. Георгіївська,10  у робочі дні з 9-00 до 16-00. Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного  річних загальних зборів АТ "ЕФЕКТ", вносяться не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів. Пропозиція до порядку денного річних  загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. 

Підсумки голосування на річних загальних зборах  18 квітня 2013 року будуть оприлюднені на сайті АТ "ЕФЕКТ": www.effect.ua/112/ та опубліковані в офіційному виданні Національної комісії по цінним паперам та фондовому ринку "Бюлетень. Цінні папери України".

Відповідальна особа АТ "ЕФЕКТ" за порядок ознайомлення акціонерів з документами - юрисконсульт Ярошенко Олена Володимирівна. Довідки за телефоном  057 737 30 51.

Основні показники фінансово- господарської діяльності АТ "ЕФЕКТ" ( тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний           

2012 р.

Попередній

2011р.

Усього активів

18606

17787

Основні засоби

12458

10833

Довгострокові фінансові  інвестиції

4

5

Запаси

960

766

Сумарна дебіторська заборгованість

2532

3054

Грошові кошти та їх еквіваленти

220

166

Нерозподілений прибуток

1673

1864

Власний капітал

16355

16554

Статутний капітал

1196

1196

Довгострокові зобов'язання

-

-

Поточні зобов'язання

2251

1233

Чистий прибуток

407

45

Середньорічна кількість акцій (шт.)

2990

2990

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду ( шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

80

80

Наглядова рада АТ "ЕФЕКТ"