Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕФЕКТ" повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕФЕКТ".

Наглядова рада  ПРИВАТНОГО  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕФЕКТ"

повідомляє про проведення  річних загальних зборів  акціонерів

ПРИВАТНОГО  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕФЕКТ".

 Повне найменування та місцезнаходження акціонерного товариства:

ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ  ТОВАРИСТВО "ЕФЕКТ" (код ЄДРПОУ 00333919), місцезнаходження: Україна, 61010, м. Харків, вулиця Георгіївська,10.

Річні загальні збори акціонерів АТ  відбудуться  17 квітня  2015 року у приміщенні адміністративного корпусу АТ "ЕФЕКТ", 3-й поверх, зала засідань, за адресою: 61010, м. Харків, вул. Георгіївська,10.

Початок зборів о 14-00. Реєстрація акціонерів та їх законних представників буде відбуватися у день проведення зборів з 13.30 до 13.50 за місцем їх проведення.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину 13 квітня 2015 року.

 Для реєстрації та участі у річних загальних зборах учасники  повинні мати  при собі:

- документ, що посвідчує особу (паспорт);

- для уповноважених осіб документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність, оформлену згідно  з чинним законодавством.

             Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно  порядку денного:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів АТ „ЕФЕКТ”.

    1.1  Встановлення кількісного складу лічильної комісії.

    1.2. Обрання  членів  лічильної комісії, прийняття рішення про умови припинення їх повноважень.

    1.3. Обрання секретаря річних загальних зборів.

    1.4. Затвердження способу голосування на річних загальних зборах.

    1.5. Затвердження  регламенту роботи річних загальних зборів.

2. Звіт наглядової ради АТ „ЕФЕКТ” за 2014 рік. Затвердження звіту наглядової ради „ЕФЕКТ” за 2014 рік.

3. Звіт генерального директора АТ „ЕФЕКТ” про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік. Затвердження річного звіту та балансу АТ „ЕФЕКТ” за 2014 рік.

4. Звіт ревізійної комісії АТ „ЕФЕКТ” за 2014 рік. Затвердження звіту ревізійної комісії АТ "ЕФЕКТ" за 2014 рік. Затвердження висновків ревізійної комісії АТ „ЕФЕКТ” за 2014 рік.

5. Розподіл прибутку і збитків АТ „ЕФЕКТ” за 2014 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

6. Затвердження рішення про виплату дивідендів акціонерам АТ „ЕФЕКТ” в 2015 році.

7. Затвердження розміру річних дивідендів акціонерам АТ „ЕФЕКТ” з урахуванням вимог, передбачених законом.

8. Визначення основних напрямків діяльності АТ „ЕФЕКТ” на 2015 рік.

9. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту генерального директора, звіту ревізійної комісії АТ „ЕФЕКТ” за 2014 рік.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради АТ "ЕФЕКТ".

11. Обрання членів наглядової ради  АТ "ЕФЕКТ":

     11.1. Прийняття рішення про кількісний склад наглядової ради.

     11.2. Обрання персонального складу наглядової ради.

     11.3. Затвердження  умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що   укладатимуться   з членами наглядової ради.

     11.4. Встановлення  розміру винагороди членам наглядової ради.

     11.5. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів)  з членами  наглядової  ради.

12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії АТ "ЕФЕКТ".

13. Обрання членів ревізійної комісії  АТ "ЕФЕКТ".

     13.1. Прийняття рішення про кількісний склад ревізійної комісії.

     13.2. Обрання персонального складу ревізійної комісії.

     13.3. Затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться  з членами ревізійної комісії.

     13.4. Встановлення розміру  винагороди  членам ревізійної комісії.

     13.5. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів, контрактів  з членами ревізійної  комісії. 

14. Затвердження кошторису витрат на утримання наглядової ради АТ „ЕФЕКТ” на  2016 рік.

Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та внести пропозиції до питань, що готуються до прийняття річними загальними зборами, можна за місцезнаходженням АТ "ЕФЕКТ", 3-й поверх, кабінет юрисконсульта за адресою: 61010, м. Харків, вул. Георгіївська,10  у робочі дні з 9-00 до 16-00. Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного  річних загальних зборів АТ "ЕФЕКТ", вносяться не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного річних  загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища акціонера, який її вносить,кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. 

Підсумки голосування на річних загальних зборах від 17 квітня 2015 року будуть оприлюднені на сайті АТ "ЕФЕКТ": www. effect.ua/shareholders/ і письмово доведено  до відома акціонерів.

Відповідальна особа АТ "ЕФЕКТ" за порядок ознайомлення акціонерів з документами - юрисконсульт Ярошенко Олена Володимирівна.  Довідки за телефоном  057 737 30 51

Основні показники фінансово- господарської діяльності АТ "ЕФЕКТ" (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний           

2014 р.

Попередній

2013р.

Усього активів

18015

    17633

Основні засоби

12025

    12173

Довгострокові фінансові  інвестиції

4

            4       

Запаси

2315

        2053 

Сумарна дебіторська заборгованість

1914

      1881

Грошові кошти та їх еквіваленти

160

         72

Нерозподілений прибуток

1252

      1536

Власний капітал

15917

    16210

Статутний капітал

1196

      1196

Довгострокові зобов'язання

-

         -                                                         

Поточні зобов'язання

2098

      1423      

Чистий прибуток

314

        461  

Середньорічна кількість акцій (шт.)

2990

      2990

Кількість власних акцій , викуплених протягом періоду ( шт.)

-

          -    

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

          -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

79

          80

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів опубліковане в офіційному  друкованому виданні Національної комісії по цінним паперам та фондовому ринку "Бюлетень. Цінні папери України" №38  від "03"березня 2015 року.

       Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

       Генеральний директор                                                                                                        Д.І. Бобик