До відома акціонерів ВАТ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  "ЕФЕКТ"

 

(код ЄДРПОУ 00333919) повідомляє, що  річні загальні збори акціонерів АТ  відбудуться  18 квітня  2012 року у приміщенні адміністративного корпусу АТ "ЕФЕКТ", 3-й поверх , зал засідань за адресою: 61010, м. Харків, вул. Георгіївська,10. Початок зборів о 14-00. Реєстрація акціонерів та їх законних представників буде відбуватися  у день проведення зборів з 13.30 до 13.50 за місцем їх проведення. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину  11 квітня 2012 року.

 

Для реєстрації та участі у річних загальних зборах учасникі  повинні мати  при собі :

 

- документ, що посвідчує особу (паспорт);

 

- для уповноважених осіб документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіренність,  оформлену згідно з  чиним  законодавством.

 

Порядок денний:

 

      1.    Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів АТ "ЕФЕКТ".

 

      1.1  Встановлення кількісного складу лічильної комісії.

 

      1.2. Обрання голови та  членів  лічильної комісії.

 

      1.3. Обрання секретаря річних загальних зборів.

 

      1.4. Затвердження порядку голосування на річних загальних зборах.

 

      1.5. Затвердження   регламенту роботи  річних загальних зборів.

 

      2.    Звіт наглядової ради АТ "ЕФЕКТ" за 2011 рік.  Затвердження звіту наглядової ради за 2011 рік.

 

      3.    Звіт генерального директора АТ "ЕФЕКТ" про результати фінансово- господарської діяльності

 

            товариства за 2011 рік.  Затвердження річного звіту та балансу АТ "ЕФЕКТ"за 2011 рік.     

 

      4    Звіт ревізійної комісії АТ "ЕФЕКТ" за 2011 рік. Затвердження звіту ревізійної комісії за 2011рік.

 

             Затвердження висновків ревізійної комісії за 2011 рік.

 

      5.    Затвердження   розподілу прибутку та покриття збитків АТ "ЕФЕКТ" за 2011 рік.

 

      6.    Затвердження рішення про виплату річних  дивідендів  та їх розмір.

 

      7.    Визначення основних напрямків діяльності АТ "ЕФЕКТ" на 2012 рік.

 

      8.    Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, генерального директора,

 

             ревізійної комісії АТ "ЕФЕКТ".

 

      9.    Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради АТ "ЕФЕКТ".

 

      10.   Обрання членів наглядової ради  АТ "ЕФЕКТ":

 

      10.1. Прийняття рішення про кількісний склад наглядової ради.

 

      10.2. Обрання персонального складу наглядової ради.

 

      10.3. Затвердження  умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що  укладатимуться    з членами наглядової ради.

 

      10.4. Встановлення  розміру винагороди членів наглядової ради.

 

      10.5. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами  наглядової ради.

 

      11.     Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії АТ "ЕФЕКТ".

 

      12.    Обрання членів ревізійної комісії  АТ "ЕФЕКТ".

 

      12.1. Прийняття рішення про кількісний склад ревізійної комісії.

 

      12.2. Обрання персонального складу ревізійної комісії.

 

      12.3. Затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами   ревізійної комісії.  

 

      12.4. Встановлення розміру  винагороди  членів ревізійної комісії.

 

      12.5. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів, контрактів  з членами ревізійної комісії.  

 

      13.   Затвердження кошторису витрат на утримання наглядової ради АТ "ЕФЕКТ" на 2013 рік.

 

      14.   Затвердження принципів корпоративного управління АТ "ЕФЕКТ".

 

 

 

Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та внести пропозиції до питань , що готуються до прийняття річними загальними зборами, можна за місцезнаходженням АТ "ЕФЕКТ", 3-й поверх, кабінет юрисконсульта за адресою: 61010, м. Харків, вул. Георгіївська,10 у робочі дні з  9-00 до 16-00. Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного  річних загальних зборів АТ "ЕФЕКТ", вносяться не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів АТ- не пізніше, ніж за 7 днів до дати проведення  річних загальних зборів. Пропозиція до порядку денного річних  загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення (а також кількості акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів АТ).

 

Підсумки голосування на річних загальних зборах 18 квітня 2012 року будуть оприлюднені на сайті АТ "ЕФЕКТ": www.effect.ua та опубліковані в офіційному виданні Національної комісії по цінним паперам та фондовому ринку "Бюлетень . Цінні папери України".

 

Відповідальна особа АТ "ЕФЕКТ" за порядок ознайомлення акціонерів з документами - юрисконсульт Ярошенко Олена Володимирівна.  Довідки за телефоном  057 737 30 51

 

 

 

 

 

 

 

Основні показники фінансово- господарської діяльності АТ "ЕФЕКТ"

 

( тис. грн.)

 

 

 

                                                                                                                                                                                            

    

Найменування показника

  
                            
    

Період

    
    

Звітний

    

2011р.

    
    

Попередній

    

2010р.

    
     
  

Усього активів

  
  

    16024

  
  

  17845

  
 
    

Основні засоби

  
  

     10833

  
  

  10040

  
    

Довгострокові   фінансові  інвестиції

  
  

             5      

  
  

          5

  
    

Запаси

  
  

         766

  
  

      853

  
    

Сумарна дебіторська   заборгованість

  
  

       4254

  
  

    6647

  
    

Грошові кошти та їх   еквіваленти

  
  

         166

  
  

      300

  
    

Нерозподілений   прибуток

  
  

       1864

  
  

    2417

  
    

Власний капітал

  
  

     16554

  
  

   17115

  
    

Статутний капітал

  
  

       1196

  
  

     1196

  
    

Довгострокові   зобов'язання

  
  

          -

  
  

        -

  
    

Поточні   зобов'язання

  
  

        1233

  
  

     2278

  
    

Чистий прибуток

  
  

            45

  
  

        35

  
    

Середньорічна   кількість акцій (шт.)

  
  

        2990

  
  

     2990

  
    

Кількість власних   акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

  
  

              0

  
  

           0

  
    

Загальна сума   коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

  
  

              0

  
  

           0

  
    

Чисельність   працівників на кінець періоду (осіб)

  
  

            80

  
  

         79

  
             

 

 

 

 

 

                                                                                        Наглядова рада АТ "ЕФЕКТ"