АТ «ЕФЕКТ» (код ЄДРПОУ 00333919) повідомляє про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів, що відбулися 18 квітня 2013р.

 

Шановний акціонер!

АТ «ЕФЕКТ» (код ЄДРПОУ 00333919) повідомляє  про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів, що відбулися  18  квітня 2013р. по такому порядку денному:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів АТ "ЕФЕКТ".

1.1  Встановлення кількісного складу лічильної комісії.

Голосували:  «за» - 2934 голосів  (100%), «проти» -немає, або 0% , «утримались» - немає, або 0%.

1.2. Обрання голови та  членів  лічильної комісії.

Вирішили: Обрати  членами лічильної комісії: Дугіна В.Б. , Клименко Л.Д. та Плотнікову І.І.

Голосували:  «за» - 2934 голосів  (100%), «проти» -немає, або 0% , «утримались» - немає, або 0%.

1.3. Обрання секретаря річних загальних зборів.

Вирішили: Обрати секретарем зборів Кононенко Яну Володимирівну.

Голосували:  «за» - 2934 голосів  (100%), «проти» -немає, або 0% , «утримались» - немає, або 0%.

1.4. Затвердження способу голосування на річних загальних зборах.

Вирішили:  Затвердити порядок голосування: шляхом підняття індивідуальних карток.

Голосували:  «за» - 2934 голосів  (100%), «проти» -немає, або 0% , «утримались» - немає, або 0%.

1.5. Затвердження   регламенту роботи  річних загальних зборів.

Вирішили: Затвердити  запропонований регламент роботи.

Голосували:  «за» - 2934голосів  (100%), «проти» -немає, або 0% , «утримались» - немає, або 0%.

2. Звіт наглядової ради АТ "ЕФЕКТ" за 2012 рік.  Затвердження звіту наглядової ради за 2012 рік.

Вирішили: Затвердити звіт наглядової ради АТ „ЕФЕКТ” за 2012 рік.

Голосували:  «за» - 2934 голосів  (100%), «проти» -немає, або 0% , «утримались» - немає, або 0%.

3. Звіт генерального директора АТ "ЕФЕКТ" про результати фінансово- господарської діяльності товариства за 2012 рік.  Затвердження річного звіту та балансу АТ "ЕФЕКТ"за 2012 рік.     

Вирішили: Затвердити звіт генерального директора АТ „ЕФЕКТ” Бобика Д.І. про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012р. та балансу АТ „ЕФЕКТ” за 2012р.

Голосували:  «за» - 2934 голосів  (100%), «проти» -немає, або 0% , «утримались» - немає, або 0%.

4. Звіт ревізійної комісії АТ "ЕФЕКТ" за 2012 рік. Затвердження звіту ревізійної комісії за 2012рік.  Затвердження висновків ревізійної комісії за 2012 рік.

Вирішили: Затвердити річний звіт та висновки Ревізійної комісії АТ „ЕФЕКТ” за 2012 рік.

Голосували: «за» - 2934 голосів  (100%), «проти» -немає, або 0% , «утримались» - немає, або 0%.

5.  Затвердження   розподілу прибутку та покриття збитків АТ "ЕФЕКТ" за 2012 рік.

Вирішили: Затвердити наданий генеральним директором Бобиком Д.І.  розподіл прибутку АТ «ЕФЕКТ» за 2012р.

Покриття збитків не відображати у зв’язку з тим, що на 31.12.2012 року АТ «ЕФЕКТ» не має безнадійної простроченої заборгованості, яка підлягає списанню за рахунок прибутку.

Голосували: «за» - 2934 голосів  (100%), «проти» - немає  0 % , «утримались» - немає, або 0 %.

6.      Затвердження рішення про виплату річних  дивідендів  та їх розмір.

Вирішили: Затвердити рішення про виплату річних дивідендів у розмірі 200 грн. (двісті гривень 00 копійок)  на 1 (одну) просту акцію на загальну суму 598 (п’ятсот дев’яносто вісім) тисяч гривень 00 копійок,  в тому числі:

- 406 640 грн.  із прибутку 2012 року;

- 191 360 грн.  із нерозподіленого прибутку минулих років.

Голосували:  «за» - 2934голосів  (100%), «проти» -немає, або 0% , «утримались» - немає, або 0%.

7.      Визначення основних напрямків діяльності АТ "ЕФЕКТ" на 2013 рік..

Вирішили: Затвердити «Основні напрямки діяльності  АТ „ЕФЕКТ” на  2013 рік.» 

Голосували:  «за» - 2934 голосів  (100%), «проти» -немає, або 0% , «утримались» - немає, або 0%.

8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, генерального директора,   ревізійної комісії АТ "ЕФЕКТ".

Вирішили: Ухвалити роботу виборних органів АТ „ЕФЕКТ”: наглядової ради, ревізійної комісії  та генерального директора та вважати її задовільною.

Голосували:  «за» - 2934 голосів  (100%), «проти» -немає, або 0% , «утримались» - немає, або 0%.

9.  Затвердження кошторису витрат на утримання наглядової ради АТ "ЕФЕКТ" на 2013 рік.

Вирішили: Затвердити кошторис витрат на утримання наглядової ради АТ „ЕФЕКТ” на 2014 рік у розмірі  282 976 гривень.

Голосували:  «за» - 2934 голосів  (100%), «проти» - немає, або 0% , «утримались» - немає, або 0%.

10. Прийняття рішення щодо укладання Договору з Центральним депозитарієм цінних паперів  про обслуговування емісії цінних паперів АТ "ЕФЕКТ".

Вирішили: Укласти Договір з Центральним депозитарієм цінних паперів про обслуговування емісії цінних паперів АТ „ЕФЕКТ” згідно до законодавства України.

Голосували:  «за» - 2934 голосів  (100%), «проти» -немає, або 0% , «утримались» - немає, або 0%.

Генеральний директор  АТ „ЕФЕКТ”                                                                                  Д.І. Бобик