Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА


1. Загальні відомості


1.1 Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство “Ефект ”

1.2Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство

1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00333919

1.4 Місцезнаходження емітента Україна, 61010, м. Харків, вул. Георгіївська, 10,

1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента +380 (57) 737-24-82, (57)757-44-80(ф)

1.6 Електронна поштова адреса econom@effect.ua

1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет,

яка додатково використовується емітентом

для розкриття інформації www.effect.ua


1.8 Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу ІІ
Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
2. Текст повідомлення

Фізична особа станом на 01.01.2012 року володіла пакетом акцій обсягом 2580 штук, що становило 86,2876% статутного капіталу, збільшила свій пакет акцій до 2586 штук, що становить 86,4883% статутного капіталу(згідно Зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 20 лютого 2012р., який отримано 05 березня 2012р. від Приватного акціонерного товариства „Всеукраїнський депозитарій цінних паперів).

 

3. Підпис3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.


3.2. Генеральний директор (підпис) Бобик Дмитро Ілліч


05 березня 2012 року М.П.