Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "ЕФЕКТ"

2. Код за ЄДРПОУ

00333919

3. Місцезнаходження

61010, м. Харкiв, вул. Георгiївська, буд. 10

4. Міжміський код, телефон та факс

(057)737-24-82  (057)757-44-80

5. Електронна поштова адреса

econom@effect.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://www.effect.ua/shareholders/

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

 

II. Текст повідомлення

Засiданням Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "ЕФЕКТ" вiд 19 травня 2017 року, протокол №16 прийнято рiшення про наступне:
1. припинення повноважень генерального директора Бобика Дмитра Iллiча (згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано) з 21 травня 2017 року у зв'язку зi спливом термiну повноважень. Часткою у статутному капiталi Приватного акцiонерного товариства "ЕФЕКТ" Бобик Д.I. не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Бобик Д.I. не має.
Бобик Д.I. виконував повноваження генерального директора АТ "ЕФЕКТ" в перiод з 22 травня 2012 року по 21 травня 2017 року.
2. обрання Бобика Дмитра Iллiча (згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано) на посаду генерального директора АТ "ЕФЕКТ" з 22 травня 2017 року.
Часткою у статутному капiталi Приватного акцiонерного товариства "ЕФЕКТ" Бобик Д.I. не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Бобик Д.I. не має.
Строк, на який обрано Бобика Д.I. - по 22 травня 2022 року.
Бобик Д.I. протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду генерального директора АТ "ЕФЕКТ".

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Бобик Дмитро Iллiч

Генеральний директор

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

 

 

М.П.

 

19.05.2017р.

(дата)