Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

1.1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕФЕКТ"

1.2.Організаційно-правова форма емітента: Приватне акціонерне товариство

1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00333919

1.4. Місцезнаходження емітента: 61010, м. Харків, вул. Георгіївська,10

1.5. Міжміський код, телефон, факс емітента: 057 7372482, 057 7574480

1.6. Електронна поштова адреса емітента: eсonom@effect.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: ttp://www.effect.ua/Shareholders/

1.8. Регіон емітента: 6310138800

1.9. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення

Згiдно з рiшенням наглядової ради АТ „Ефект” вiд 21.05.2012р. (протокол №16 засiдання наглядової ради АТ "Ефект" вiд 21.05.2012р.) вiдбулися наступнi змiни в складi посадових осiб - припинення повноважень генерального директора та обрання генерального директора.

Засiданням наглядової ради АТ „Ефект”(протокол № 16 вiд 21.05.2012р.) прийнято рiшення щодо припинення повноважень генерального директора Бобика Дмитра Iллiча (згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано) з 21 травня 2012р. у зв'язку зi спливом термiну повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Перебував на посадi з 01.06.2007р. по 21.05.2012р.

Засiданням наглядової ради АТ „Ефект” (протокол № 16 вiд 21.05.2012р.) прийнято рiшення щодо обрання Бобика Дмитра Iллiча (згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано) на посаду генерального директора з 22 травня 2012р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Термiн повноважень - 5 (п'ять) рокiв. Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi:з 01.06.2007р. по теперiшнiй час генеральний директор АТ „ЕФЕКТ”.

3.Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Генеральний директор Бобик Дмитро Ілліч

 

22 травня 2012 року М.П.