Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Генеральний директор

 

 

 

Бобик Дмитро Iллiч

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

   

М.П.

 

20.04.2018

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕФЕКТ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

61010, м. Харкiв, вул. Георгiївська, 10

4. Код за ЄДРПОУ

00333919

5. Міжміський код та телефон, факс

057 7372482 057 7574480

6. Електронна поштова адреса

econom@effect.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

20.04.2018

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

   
 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

 

в мережі Інтернет

 
 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

19.04.2018

6000.00

22456.00

26.7189

Зміст інформації:

19.04.2018 року рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Ефект" (протокол № 31 вiд 19.04.2018 р.), було прийнято рiшення:
1.Попередньо надати згоду на вчинення АТ «ЕФЕКТ» в ходi поточної господарської дiяльностi протягом одного року з дня проведення цих рiчних загальних зборiв акцiонерiв АТ «ЕФЕКТ» значних правочинiв, у тому числi, але не виключно правочинiв, пов’язаних з укладенням та/або пролонгацiєю кредитних договорiв та/або внесенням змiн до умов кредитних договорiв, укладених АТ «ЕФЕКТ», депозитних договорiв, договорiв про надання фiнансових та майнових порук, договорiв застави/iпотеки, договорiв позики, в тому числi спiвробiтникам АТ «ЕФЕКТ», поставки, укладення договорiв придбання та вiдчуження обладнання, договорiв придбання та вiдчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна АТ «ЕФЕКТ», укладення договорiв придбання/продажу сировини, матерiалiв, товарiв, робiт, послуг тощо, правочинiв, пов’язаних з укладенням мирових угод, будь-яких iнших господарських договорiв, за якими АТ «ЕФЕКТ» виступає чи буде виступати будь-якою iз сторiн, граничною сукупною вартiстю правочинiв 6,0 (шiсть) млн. грн., при цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинiв) є чинним незалежно вiд збiльшення у майбутньому ринкової вартостi майна АТ «ЕФЕКТ», збiльшення/зменшення вартостi активiв АТ «ЕФЕКТ» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також можливих коливань курсу гривнi до iноземних валют.
2.Уповноважити Генерального директора АТ «ЕФЕКТ» Бобика Дмитра Iллiча або особу, яка виконує його обов’язки, або iншу особу, уповноважену на це довiренiстю, виданою Генеральним директором АТ «ЕФЕКТ», протягом 1 (одного) року з дати проведення цих рiчних загальних зборiв акцiонерiв здiйснювати всi необхiднi дiї щодо вчинення вiд iменi АТ «ЕФЕКТ» значних правочинiв або особу, яка виконує його обов’язки, або iншу особу, уповноважену на це довiренiстю, виданою Генеральним директором АТ «ЕФЕКТ», протягом 1 (одного) року з дати проведення цих рiчних загальних зборiв акцiонерiв здiйснювати всi необхiднi дiї щодо вчинення вiд iменi АТ «ЕФЕКТ» значних правочинiв.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 22 456,00 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) -26,7189%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 2986 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 2936 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй , що проголосували "за" прийняття рiшення - 2936 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, проголосували "проти" прийняття рiшення - 0шт.