Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

 

Повідомлення про виникнення особливої  інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  "ЕФЕКТ"

2. Код за ЄДРПОУ: 00333919

3. Місцезнаходження: 61010, м. Харків, вул. Георгіївська,10

4. Міжміський код, телефон, факс: (057) 737-24-82, (057) 757-44-80

5. Електронна поштова адреса: eсonom@effect.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

    емітентом для розкриття інформації: http://www.effect.ua/shareholders/

7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

II.Текст повідомлення

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

 

Посада

Прізвище, ім’я

 по батькові

або повне  найменування юридичної

 особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ

юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента

(у відсотках)

1

2

3

4

5

6

17.04.2015

Припинено повноваження

Голова Наглядової ради

Глушко Сергій Миколайович

не

надано

 

86,99

Зміст інформації

Загальними зборами акціонерів АТ „Ефект” 17.04.2015р. (Протокол № 28 від 17.04.2015р.) прийнято рішення щодо припинення повноважень члена Наглядової ради АТ „Ефект” Глушка Сергія Миколайовича (згоди посадової особи  на розкриття паспортних даних не надано)  у зв’язку зі спливом терміну повноважень. З дати  припинення повноважень члена Наглядової ради припиняються повноваження  Голови Наглядової ради Глушка С.М. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 86,99%.  Перебував на посаді Голови Наглядової ради з 18.04.2012р. по 17.04.2015р. та на посаді Голови Наглядової ради з 31 травня 2012р. по 17.04.2015р.

 

17.04.2015

Обрано

Голова Наглядової ради

Глушко Сергій Миколайович

не

надано

 

86,99

Зміст інформації

17 квітня 2015 року Наглядова рада АТ "Ефект" (протокол № 9 вiд 17 квітня 2015р.) прийняла рiшення про обрання Глушка Сергiя Миколайовича (згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано) на посаду Голови Наглядової ради АТ „Ефект”. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 86.99%. Термiн повноважень - 3(три) роки.

Протягом останніх п’яти років Глушко С.М. обіймав  посади Голови Наглядової ради  АТ „Ефект” та члена Наглядової ради ПАТ "Транснацiональна фiнансово - промислова нафтова компанiя "Укртатнафта".

 

 

 

17.04.2015

Припинено повноваження

Голова Ревізійної комісії

Усова

Віра Григорівна

не

надано

 

0,0334

Зміст інформації

Загальними зборами акціонерів АТ „Ефект” 17.04.2015р. (Протокол № 28 від 17.04.2015р.) прийнято рішення щодо припинення повноважень члена Ревізійної комісії АТ „Ефект” Усової Віри Григорівни (згоди посадової особи  на розкриття паспортних даних не надано)  у зв’язку зі спливом терміну повноважень. З дати припинення повноважень члена Ревізійної комісії припиняються повноваження Голови Ревізійної комісії. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,0334%.  Перебувала на посаді з 18.04.2012р. по 17.04.2015р.

 

17.04.2015

Обрано

Голова Ревізійної комісії

Усова

Віра Григорівна

не

надано

 

0,0334

Зміст інформації

17 квітня 2015 року Ревiзiйна комiсiя АТ "Ефект" (протокол № 1 вiд 17 квітня 2015р.) прийняла рiшення про обрання Усової Вiри Григорiвни (згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано) на посаду Голови Ревiзiйної комісії АТ „Ефект”. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 0.0334%. Термiн повноважень - 3(три) роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi: з 2007р. по теперiшнiй час - голова Ревiзiйної комiсiї АТ "Ефект", з 1984року -по теперiшнiй час начальник планово-економiчного вiддiлу АТ "Ефект".

 

III.Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

2. Генеральний  директор АТ „Ефект”    Бобик Дмитро Ілліч

17.04.2015р.