Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

 

 

 

Бобик Дмитро Iллiч

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

13.01.2016 р.

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "ЕФЕКТ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

61010, м. Харкiв, вул. Георгiївська, буд. 10

4. Код за ЄДРПОУ

00333919

5. Міжміський код та телефон, факс

(057)737-24-82 (057)757-44-80

6. Електронна поштова адреса

econom@effect.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

13.01.16р.

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у

№ 7 Бюлетень „Цінні папери України”

18.01.16р.

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://www.effect.ua/shareholders/

в мережі Інтернет

18.01.16р.

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п

Дата обліку (за наявності)

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером

Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа"

Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

7

1

 

13.01.2016

фiзична особа

-

86.9900

87.0903

Зміст інформації:

13 сiчня 2016 року вiд Публiчного акцiонерного товариства "Нацiональний депозитарiй України" отримано "Реєстр власникiв iменних цiнних паперiв" станом на 01.01.2016 року, з якого вбачається змiна розмiру пакета акцiй у власника акцiй "фiзична особа" якому належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй. Пакет акцiй "фiзичної особи" збiльшився.
Розмiр частки акцiонера "фiзична особа" до змiни розмiру пакета акцiй:
а) в загальнiй кiлькостi акцiй - 86,9900% (2601 акцiя);
б) в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй - 87,3698% (2601 акцiя);
Розмiр частки акцiонера "фiзична особа" пiсля змiни розмiру пакета акцiй:
а) в загальнiй кiлькостi акцiй - 87,0903% (2604 акцiї);
б) в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй - 87,3826% (2604 акцiї);