Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Генеральний директор

 

 

 

Бобик Дмитро Iллiч

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

   

М.П.

 

16.07.2018

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕФЕКТ"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

61010, м. Харкiв , вул. Георгiївська, 10

4. Код за ЄДРПОУ

00333919

5. Міжміський код та телефон, факс

057 7372482 057 7574480

6. Електронна поштова адреса

econom@effect.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

16.07.2018

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

   
 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://www.effect.ua/shareholders/

в мережі Інтернет

 
 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)

№ з/п

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером

Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа"

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

1

16.07.2018

фiзична особа

н/д

97.959866

100.00

Зміст інформації:

Приватне акцiонерне товариство «ЕФЕКТ» на пiдставi на пiдставi iнформацiйної довiдки вiд 11.07.2018 р. вих. № 162976зв, отриманої вiд ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ» 16 липня 2018 року, повiдомляє про змiну розмiру частки власника акцiй, якому належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй товариства, а саме: розмiр частки акцiонера «фiзична особа» в загальнiй кiлькостi акцiй АТ «ЕФЕКТ» збiльшився з 97,959866% (2929 штук простих iменних акцiй) до 100% (2990 штук простих iменних акцiй). Розмiр частки акцiонера «фiзична особа» в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй АТ «ЕФЕКТ» збiльшився з 98,0911% (2929 штук голосуючих акцiй) до 100% (2990 штук голосуючих акцiй) АТ «ЕФЕКТ».