Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Генеральний директор

 

 

 

Бобик Дмитро Iллiч

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

   

М.П.

 

10.07.2018

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕФЕКТ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

61010, м. Харкiв, вул. Георгiївська, 10

4. Код за ЄДРПОУ

00333919

5. Міжміський код та телефон, факс

057 7372482 057 7574480

6. Електронна поштова адреса

econom@effect.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

10.07.2018

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

   
 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.effect.ua/shareholders/

в мережі Інтернет

11.07.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

10.07.2018

припинено повноваження

Голова наглядової ради

Глушко Сергiй Миколайович

 

100.00

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв АТ „Ефект” 10.07.2018р. (Рiшення єдиного акцiонера № 1 вiд 10.07.2018р.) прийнято рiшення щодо припинення повноважень Голови Наглядової ради АТ „Ефект” Глушка Сергiя Миколайовича (згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано) у зв’язку iз прийняттям Статуту АТ "ЕФЕКТ" в новiй редакцiї та вiдповiдно до пункту 5 частини першої статтi 41 Кодексу законiв про працю України. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 100,00%. Перебував на посадi з 19.04.2018р. по 10.07.2018р. Замiсть особи, повноваження якої припинено, нiкого не призначено (не обрано).

10.07.2018

припинено повноваження

член наглядової ради

Фiльштiнський Леонiд Михайлович

 

00.00

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв АТ „Ефект” 10.07.2018р. (Рiшення єдиного акцiонера № 1 вiд 10.07.2018р.) прийнято рiшення щодо припинення повноважень члена Наглядової ради АТ „Ефект” Фiльштiнського Леонiда Михайловича (згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано) у зв’язку iз прийняттям Статуту АТ "ЕФЕКТ" в новiй редакцiї та вiдповiдно до пункту 5 частини першої статтi 41 Кодексу законiв про працю України. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Перебував на посадi з 19.04.2018р. по 10.07.2018р. Замiсть особи, повноваження якої припинено, нiкого не призначено (не обрано).

10.07.2018

припинено повноваження

член ревiзiйної комiсiї

Григор’єва Тетяна Вiкторiвна

 

0.0

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв АТ „Ефект” 10.07.2018р. (Рiшення єдиного акцiонера № 1 вiд 10.07.2018р.) прийнято рiшення щодо припинення повноважень члена Ревiзiйної комiсiї АТ „Ефект” Григор’євої Тетяни Вiкторiвни (згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано) у зв’язку iз прийняттям Статуту АТ "ЕФЕКТ" в новiй редакцiї та вiдповiдно до пункту 5 частини першої статтi 41 Кодексу законiв про працю України. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Перебувала на посадi з 19.04.2018р. по 10.07.2018р. Замiсть особи, повноваження якої припинено, нiкого не призначено (не обрано).

10.07.2018

припинено повноваження

Голова ревiзiйної комiсiї

Усова Вiра Григорiвна

 

0.0

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв АТ „Ефект” 10.07.2018р. (Рiшення єдиного акцiонера № 1 вiд 10.07.2018р.) прийнято рiшення щодо припинення повноважень Голови Ревiзiйної комiсiї АТ „Ефект” Усової Вiри Григорiвни (згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано) у зв’язку iз прийняттям Статуту АТ "ЕФЕКТ" в новiй редакцiї та вiдповiдно до пункту 5 частини першої статтi 41 Кодексу законiв про працю України. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Не володiє часткою в статутному капiталi. Перебувала на посадi з 19.04.2018р. по 10.07.2018р. Замiсть особи, повноваження якої припинено, нiкого не призначено (не обрано).

10.07.2018

припинено повноваження

член ревiзiйної комiсiї

Петренко Юлiя Вiкторiвна

 

0.00

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв АТ „Ефект” 10.07.2018р. прийнято рiшення (Рiшення єдиного акцiонера № 1 вiд 10.07.2018р.) щодо припинення повноважень члена Ревiзiйної комiсiї АТ „Ефект” Петренко Юлiї Вiкторiвни (згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано) у зв’язку iз прийняттям Статуту АТ "ЕФЕКТ" в новiй редакцiї та вiдповiдно до пункту 5 частини першої статтi 41 Кодексу законiв про працю України. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Не володiє часткою в статутному капiталi. Перебувала на посадi з 19.04.2018р.
по 10.07.2018р. Замiсть особи, повноваження якої припинено, нiкого не призначено (не обрано).

10.07.2018

припинено повноваження

член Наглядової ради

Кононенко Яна Володимирiвна

 

0.0

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв АТ „Ефект” 10.07.2018р. (Рiшення єдиного акцiонера №1 вiд 10.07.2018р.) прийнято рiшення щодо припинення повноважень члена Наглядової ради АТ „Ефект” Кононенко Яни Володимирiвни (згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано) у зв’язку iз прийняттям Статуту АТ "ЕФЕКТ" в новiй редакцiї та вiдповiдно до пункту 5 частини першої статтi 41 Кодексу законiв про працю України. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Перебувала на посадi з 19.04.2018р. по 10.07.2018р. Замiсть особи, повноваження якої припинено, нiкого не призначено (не обрано).