Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Наглядова рада  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕФЕКТ»

повідомляє про проведення  річних загальних зборів  акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕФЕКТ»

Повне найменування та місцезнаходження акціонерного товариства:

ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ  ТОВАРИСТВО «ЕФЕКТ»  (код ЄДРПОУ 00333919), місцезнаходження: Україна, 61010, м. Харків, вулиця Георгіївська,10.

Річні загальні збори акціонерів АТ «ЕФЕКТ»  відбудуться 15 квітня 2016 року у приміщенні адміністративного корпусу АТ «ЕФЕКТ», 3-й поверх, зала засідань, за адресою: 61010, м. Харків, вул. Георгіївська,10.

Початок зборів о 14-00. Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників буде відбуватися у день проведення зборів з 13.30 до 13.50 за місцем їх проведення.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину 11 квітня 2016 року.

 Для реєстрації та участі у річних загальних зборах учасникі  повинні мати при собі:

- документ, що посвідчує особу (паспорт);

- для уповноважених осіб документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіренність, оформлену згідно з чинним законодавством.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів АТ «ЕФЕКТ».

1.1. Встановлення кількісного складу лічильної комісії.

1.2. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про умови припинення їх повноважень.

1.3. Обрання секретаря річних загальних зборів.

1.4. Затвердження способу голосування на річних загальних зборах.

1.5. Затвердження регламенту роботи річних загальних зборів.

2. Звіт Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ» за 2015 рік.

Затвердження звіту Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ» за 2015 рік.

3. Звіт Генерального директора АТ «ЕФЕКТ» про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік.

Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності АТ «ЕФЕКТ» за 2015 рік.

4. Звіт ревізійної комісії АТ «ЕФЕКТ» за 2015 рік.

Затвердження звіту ревізійної комісії АТ «ЕФЕКТ» за 2015 рік.

Затвердження висновків ревізійної комісії АТ «ЕФЕКТ» за 2015 рік.

5. Розподіл прибутку і збитків АТ «ЕФЕКТ» за 2015 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

6. Визначення основних напрямків діяльності АТ «ЕФЕКТ» на 2016 рік.

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту ревізійної комісії АТ «ЕФЕКТ» за 2015 рік.

8. Затвердження кошторису витрат на утримання Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ» на 2017 рік.

Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та внести пропозиції до питань, що готуються до прийняття річними загальними зборами, можна за місцезнаходженням АТ «ЕФЕКТ», 3-й поверх, кабінет юрисконсульта за адресою: 61010, м. Харків, вул. Георгіївська,10 у робочі дні з 9-00 до 16-00. Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного  річних загальних зборів АТ «ЕФЕКТ», вносяться не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів. Пропозиція до порядку денного річних  загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. 

Підсумки голосування на річних загальних зборах від 15 квітня 2016 року будуть оприлюднені на сайті АТ «ЕФЕКТ»: www. effect.ua/shareholders/ і письмово доведені до відома акціонерів.

Відповідальна особа АТ «ЕФЕКТ» за порядок ознайомлення акціонерів з документами - юрисконсульт Ярошенко Олена Володимирівна. Довідки за телефоном  057 737 30 51.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

АТ «ЕФЕКТ»  (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний           

2015 р.

Попередній

2014р.

Усього активів

18892

18015

Основні засоби

10799

12025

Довгострокові фінансові  інвестиції

4

4

Запаси

3270

2315

Сумарна дебіторська заборгованість

1473

1914

Грошові кошти та їх еквіваленти

284

160

Нерозподілений прибуток

1554

1252

Власний капітал

15679

15917

Статутний капітал

1196

1196

Довгострокові зобов'язання

-

-

Поточні зобов'язання

3213

2098

Чистий прибуток

369

314

Середньорічна кількість акцій (шт.)

2990

2990

Кількість власних акцій , викуплених протягом періоду ( шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

80

79

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 10 березня 2016 р. № 43 „ Бюлетень Цінні папери України”

Генеральний директор  АТ «ЕФЕКТ» Д.І.Бобик

10 березня 2016 р