Проведення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕФЕКТ»

 Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕФЕКТ»

повідомляє про проведення  річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕФЕКТ»

 

Повне найменування та місцезнаходження акціонерного товариства: ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕФЕКТ» (тут і далі - АТ «ЕФЕКТ», код ЄДРПОУ 00333919), місцезнаходження: Україна, 61010, м. Харків, вул. Георгіївська, 10.

Річні загальні збори акціонерів АТ «ЕФЕКТ» відбудуться 20 квітня 2017 року у приміщенні адміністративного корпусу АТ «ЕФЕКТ», 3-й поверх, зала засідань, за адресою: 61010, м. Харків, вул. Георгіївська, 10.

Початок зборів о 14-00.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників буде відбуватися у день проведення зборів з 13.30 до 13.50 за місцем їх проведення.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину 13 квітня 2017 року.

 Для реєстрації та участі у річних загальних зборах учасникі  повинні мати при собі:

- документ, що посвідчує особу (паспорт);

- для уповноважених осіб документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіренність, оформлену згідно з чинним законодавством.

 

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного:

 

1.       Встановлення кількісного складу лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб.

2.       Обрання членів лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати членів лічильної комісії у складі: Дугіна В. Б., Клименко Л. Д., Плотнікової І. І.

3.       Прийняття рішення про умови припинення повноважень членів лічильної комісії.

Проект рішення: Рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії прийняти після розгляду усіх питань порядку денного та підсумків роботи лічильної комісії.

4.       Прийняття рішення про порядок та спосіб засвідчення бюлетеня для голосування на загальних зборах АТ «ЕФЕКТ».

Проект рішення: Бюлетень для голосування на загальних зборах АТ «ЕФЕКТ» засвідчується Генеральним директором та печаткою АТ «ЕФЕКТ».

5.       Обрання секретаря річних загальних зборів.

Проект рішення: Обрати Кононенко Яну Володимирівну секретарем річних загальних зборів.

6.       Затвердження регламенту роботи річних загальних зборів.

Проект рішення: Затвердити регламент роботи.

7.       Звіт Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ» за 2016 рік та затвердження звіту Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ» за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ» за 2016 рік.

 

8.       Звіт Генерального директора АТ «ЕФЕКТ» про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік, затвердження річного звіту та річної фінансової звітності АТ «ЕФЕКТ» за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність АТ «ЕФЕКТ» за 2016 рік.

9.       Звіт ревізійної комісії АТ «ЕФЕКТ» за 2016 рік, затвердження річного звіту ревізійної комісії АТ «ЕФЕКТ» за 2016 рік та затвердження висновків ревізійної комісії АТ «ЕФЕКТ» за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та висновки ревізійної комісії АТ «ЕФЕКТ» за 2016 рік.

10.   Розподіл прибутку і збитків АТ «ЕФЕКТ» за 2016 рік з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення: Затвердити наданий Генеральним директором АТ «ЕФЕКТ» розподіл прибутку і збитків АТ «ЕФЕКТ» за 2016 рік з урахуванням вимог, передбачених законом України «Про акціонерні товариства». Прибуток АТ «ЕФЕКТ» за 2016 рік направити на нерозподілений прибуток з метою розвитку підприємства. Дивіденди у 2017 році не виплачувати.

11.   Визначення основних напрямків діяльності АТ «ЕФЕКТ» на 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити основні напрямки діяльності  АТ «ЕФЕКТ» на  2017 рік.

12.   Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ» за 2016 рік.

Проект рішення: Ухвалити роботу Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ» за  2016 рік та вважати її роботу задовільною.

13.   Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора АТ «ЕФЕКТ» за 2016 рік.

Проект рішення: Ухвалити роботу Генерального директора АТ «ЕФЕКТ» за  2016 рік та вважати його роботу задовільною.

14.   Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії АТ «ЕФЕКТ» за 2016 рік.

Проект рішення: Ухвалити роботу ревізійної комісії АТ «ЕФЕКТ» за 2016 рік та вважати її роботу задовільною.

15.   Затвердження кошторису витрат на утримання Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ» на 2018 рік. 

Проект рішення: Затвердити кошторис витрат на утримання Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ» на 2018 рік у розмірі 95 400,00 гривень.

 

Адреса веб-сайта АТ «ЕФЕКТ», на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: www.effect.ua/shareholders/

Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та внести пропозиції до питань, що готуються до прийняття річними загальними зборами, можна за місцезнаходженням АТ «ЕФЕКТ», 3-й поверх, кабінет юрисконсульта за адресою: 61010, м. Харків, вул. Георгіївська,10 у робочі дні з 9-00 до 16-00.

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного  річних загальних зборів АТ «ЕФЕКТ», вносяться не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів. Пропозиція до порядку денного річних  загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. 

Підсумки голосування на річних загальних зборах від 20 квітня 2017 року будуть оприлюднені на сайті АТ «ЕФЕКТ»: www. effect.ua/shareholders/ і письмово доведені до відома акціонерів.

Відповідальна особа АТ «ЕФЕКТ» за порядок ознайомлення акціонерів з документами - юрисконсульт Ярошенко Олена Володимирівна. Довідки за телефоном  (057) 737 30 51.

 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності

АТ «ЕФЕКТ»  (тис. грн.)

 

Найменування показника

Період

Звітний

2016р.

Попередній

2015р.

Усього активів

22705

18892

Основні засоби

13170

10799

Довгострокові фінансові інвестиції

4

4

Запаси

3072

3270

Сумарна дебіторська заборгованість

2179

1473

Грошові кошти та їх еквіваленти

486

284

Нерозподілений прибуток

2232

1554

Власний капітал

16348

15679

Статутний капітал

1196

1196

Довгострокові зобов'язання

4300

 -

Поточні зобов'язання

2057

3213

Чистий прибуток (збиток)

677

369

Середньорічна кількість акцій (шт.)

2990

2990

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

81

80

 

Повідомлення про проведення річних загальних зборів опубліковано в виданні Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку", номер 44 від 06.03.2017р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

 

Генеральний директор  АТ «ЕФЕКТ» Д.І.Бобик

07 березня 2017 р.