Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Повідомлення про виникнення особливої  інформації про емітента

1. Загальні відомості

1.1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  "ЕФЕКТ"

1.2.Організаційно-правова форма емітента: Приватне акціонерне товариство

1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00333919

1.4. Місцезнаходження емітента: 61010, м. Харків, вул. Георгіївська,10

1.5. Міжміський код, телефон, факс емітента: (057) 737-24-82, (057) 757-44-80

1.6. Електронна поштова адреса емітента: eсonom@effect.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

 емітентом для розкриття інформації: http://www.effect.ua/Shareholders/

1.8. Регіон емітента: 6310138800

1.9. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

2.      Текст повідомлення

31 травня 2012 року наглядова рада АТ "Ефект" (протокол № 17 вiд 31 травня 2012р.) прийняла рiшення про обрання Глушка Сергiя Миколайовича (згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано) на посаду голови наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 86.488%. Термiн повноважень - 3(три) роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi: з 2007р. по теперiшнiй час - голова наглядової ради АТ "Ефект".

 31 травня 2012 року ревiзiйна комiсiя АТ "Ефект" (протокол № 1 вiд 31 травня 2012р.) прийняла рiшення про обрання Усової Вiри Григорiвни (згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано) на посаду голови ревiзiйної комiсiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 0.033%. Термiн повноважень - 3(три) роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi: з 2007р. по теперiшнiй час - голова ревiзiйної комiсiї АТ "Ефект", з 1984року -по теперiшнiй час начальник планово-економiчного вiддiлу АТ "Ефект".

3.Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

3.2. Генеральний  директор    Бобик Дмитро Ілліч

01.06.2012р.