Протокол № 31 річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕФЕКТ»

  

Протокол № 31

річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕФЕКТ»

 

Дата проведення зборів:                                          «19» квітня 2018 року

Час початку реєстрації учасників зборів:             13 год. 30 хв.

Час закінчення реєстрації:                                      13 год. 50 хв.

Час відкриття зборів:                                               14 год. 00 хв.

Час закриття зборів:                                                14 год. 45 хв.

                           Місце проведення загальних зборів: приміщення адміністративного                                                                                        корпусу АТ «ЕФЕКТ», 3-й поверх, зала засідань, за адресою: м. Харків, вул.                                                                                Георгіївська, 10.

                           Дата складення Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕФЕКТ» (далі – АТ ЕФЕКТ»): станом на 24:00 «13» квітня 2018 року.

                           Відповідно до рішення Наглядової ради (протокол № 16 від 29.03.2018 року) головує на річних загальних зборах АТ «ЕФЕКТ» Генеральний директор АТ «ЕФЕКТ» Бобик Дмитро Ілліч.

 

Слухали: Голову реєстраційної комісії Ярошенко Олену Володимирівну (реєстраційна комісія призначена рішенням Наглядової ради, протокол № 05 засідання Наглядової ради від 26.01.2018 року, в складі членів Григор’євої Т. В. та Ярошенко О. В.), яка доповіла про обрання головою реєстраційної комісії Ярошенко Олену Володимирівну для участі у річних загальних зборах акціонерів АТ «ЕФЕКТ» 19.04.2018 року (протокол № 1 засідання реєстраційної комісії на річних загальних зборах акціонерів АТ «ЕФЕКТ» від 19.04.2018 року) та про підсумки реєстрації акціонерів (протокол № 2 засідання реєстраційної комісії на річних загальних зборах акціонерів АТ «ЕФЕКТ» від 19.04.2018 року).

Протоколом № 2 засідання реєстраційної комісії на річних загальних зборах акціонерів АТ «ЕФЕКТ» від 19.04.2018 року засвідчено:

Кількість акціонерів, що беруть участь у зборах           

5 акціонерів

Зареєстровано довіреностей

1 довіреність

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах АТ «ЕФЕКТ»      

24 особи

Загальна кількість голосів акціонерів-власників акцій АТ «ЕФЕКТ»               

2990 голосів

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах АТ «ЕФЕКТ», які володіють голосуючими акціями АТ «ЕФЕКТ»                                                                          

22 особи

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій АТ «ЕФЕКТ», включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах АТ «ЕФЕКТ»   

2986 голосів

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій АТ «ЕФЕКТ», які зареєстровані для участі у загальних зборах, включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах АТ «ЕФЕКТ»,                                                                                                                          

що складає до загальної кількості голосуючих акцій

2936 голосів

 

98,33 %

Загальна кількість голосів акціонерів-власників неголосуючих акцій АТ «ЕФЕКТ», які зареєстровані для участі у загальних зборах, включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах АТ

0 голосів

Кількість голосуючих акцій, необхідних для кворуму (більш як 50%) складає            

 

1491 (50% + 1 акція)

Кількість виданих бюлетенів для голосування

 

85 бюлетенів

 

Згідно зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» річні загальні збори акціонерів АТ «ЕФЕКТ» 19 квітня 2018 року мають кворум, таким чином, річні загальні збори акціонерів АТ «ЕФЕКТ» визнаються правомочними.

 

Слухали: Генерального директора АТ «ЕФЕКТ» Бобика Дмитра Ілліча про те, що згідно з рішенням Наглядової ради (протокол № 05 від 26.01.2018 року) на річні загальні збори АТ «ЕФЕКТ»  запрошені:

 

Бобик Д. І.                 – Генеральний директор

Дугін В. Б.                 – директор технічний

Клименко Л. Д.         – голова ради трудового колективу

Плотнікова І. І.         – головний бухгалтер

Ярошенко О. В.        – юрисконсульт

 

 

Порядок денний зборів річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕФЕКТ»

 (перелік питань, що виносяться на голосування).

 

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «ЕФЕКТ»: обрання Голови та членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень; обрання секретаря річних загальних зборів; затвердження регламенту роботи річних загальних зборів.

2. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ» про роботу за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

3. Розгляд звіту Генерального директора АТ «ЕФЕКТ» про роботу за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

4. РозглядвисновківзовнішньогоаудитуфінансовоїзвітностіАТ«ЕФЕКТ»за2017 ріктаприйняттярішеннязанаслідкамийогорозгляду.

5. Розгляд звіту Ревізійної комісії АТ «ЕФЕКТ» про роботу за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6. Затвердження річного звіту АТ «ЕФЕКТ» за 2017 рік, в тому числі фінансової звітності АТ «ЕФЕКТ» за 2017 рік.

7. Про розподіл прибутку і збитків АТ «ЕФЕКТ» за підсумками роботи за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ».

9. Обрання членів Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ».

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ», встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ», обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ».

11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії АТ «ЕФЕКТ».

12. Обрання членів Ревізійної комісії АТ «ЕФЕКТ».

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії АТ «ЕФЕКТ», встановлення розміру винагороди членам Ревізійної комісії АТ «ЕФЕКТ», обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії АТ «ЕФЕКТ».

14. Визначення основних напрямків діяльності АТ «ЕФЕКТ» на 2018 рік.

15. Затвердження кошторису витрат на утримання Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ» на 2019 рік.

16. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

17. Про надання згоди на вчинення АТ «ЕФЕКТ» правочинів з заінтересованістю.

 

Пропозицій, доповнень до порядку денного в період підготовки до річних загальних зборів АТ «ЕФЕКТ» від акціонерів не надходило.

Про проведення річних загальних зборів та про перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного, акціонери АТ «ЕФЕКТ» повідомлені  персонально.

Також інформація розміщена на веб-сторінці http://www.effect.ua/shareholders/ сайта АТ «ЕФЕКТ» www.effect.ua.

Згідно з вимогами Закону «Про акціонерні товариства» проведена публікація «Про проведення річних загальних зборів» в офіційному друкованому органі «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 43 від 02 березня 2018 року.

Тимчасова лічильна комісія була сформована Наглядовою радою АТ «ЕФЕКТ» (протокол № 05 засідання Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ» від 26.01.2018 року) у складі Григор’євої Т. В. та Ярошенко О. В.

 

По першому питанню порядку денного:

Слухали:

Генерального директора АТ «ЕФЕКТ» Бобика Дмитра Ілліча про те, що для проведення процедури голосування на річних загальних зборах необхідно встановити кількісний склад лічильної комісії. Наглядова рада пропонує затвердити лічильну комісію в складі трьох осіб.

Пропонується доручити тимчасовій лічильній комісії провести підрахунок голосів по виборах лічильної комісії, про що скласти протокол, після чого роботу тимчасової лічильної комісії вважати завершеною.

Пропонується обрати секретаря річних загальних зборів акціонерів та затвердити запропонований регламент роботи річних загальних зборів акціонерів.

Інших пропозицій не надійшло.

 

Проект рішення:

1) Обрати наступний склад Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії – Дугін В. Б., члени Лічильної комісії – Клименко Л. Д., Плотнікова І. І. Повноваження Лічильної комісії чинні з моменту обрання та припиняються з моменту закінчення річних загальних зборів акціонерів АТ «ЕФЕКТ».

2) Обрати секретарем річних загальних зборів акціонерів АТ «ЕФЕКТ» – Кононенко Я. В.

3) Затвердити наступний регламент роботи річних загальних зборів:

- голосування з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ «ЕФЕКТ» проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені Наглядовою радою АТ «ЕФЕКТ», та які були видані учасникам річних загальних зборів акціонерів АТ «ЕФЕКТ» для голосування;

- основна доповідь або виступ – до 15-ти хвилин, відповіді на запитання – до 5-ти хвилин;

- запитання до доповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;

- акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

 

Підсумки голосування:

кількість голосів акціонерів:

«за» - 2936 голосів, або 100,00 % (тут і далі - від кількості голосуючих ЦП на зборах);

«проти» - немає голосів, або 0,00 %;

«утримались» - немає голосів, або 0,00 %; 

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні - немає, або 0,00 %;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає, або 0,00 %.

(згідно з протоколом № 1 засідання тимчасової лічильної комісії за підсумками голосування на річних загальних зборах акціонерів АТ «ЕФЕКТ» від 19.04.2018 року).

 

Річні загальні збори акціонерів прийняли рішення:

1) Обрати наступний склад Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії – Дугін В. Б., члени Лічильної комісії – Клименко Л. Д., Плотнікова І. І. Повноваження Лічильної комісії чинні з моменту обрання та припиняються з моменту закінчення річних загальних зборів акціонерів АТ «ЕФЕКТ».

2) Обрати секретарем річних загальних зборів акціонерів АТ «ЕФЕКТ» – Кононенко Я. В.

3) Затвердити наступний регламент роботи річних загальних зборів:

- голосування з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ «ЕФЕКТ» проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені Наглядовою радою АТ «ЕФЕКТ», та які були видані учасникам річних загальних зборів акціонерів АТ «ЕФЕКТ» для голосування;

- основна доповідь або виступ – до 15-ти хвилин, відповіді на запитання – до 5-ти хвилин;

- запитання до доповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;

- акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

 

 

По другому питанню порядку денного:

Слухали:

Секретаря Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ» Кононенко Яну Володимирівну зі звітом Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ» за 2017 рік.

 

Виступив:

Генеральний директор АТ «ЕФЕКТ» Бобик Д. І. з пропозицією позитивно оцінити роботу Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ» та затвердити звіт Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ» за 2017 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

 

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ» про роботу за 2017 рік. Роботу Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ» за 2017 рік визнати задовільною.

 

Проголосували:

кількість голосів акціонерів:

«за» - 2936 голосів, або 100,00 % (тут і далі - від кількості голосуючих ЦП на зборах);

«проти» - немає голосів, або 0,00 %;

«утримались» - немає голосів, або 0,00 %; 

не брали участі в голосуванні - немає голосів, або 0,00 %;

за бюлетенями визнаними недійсними - немає голосів, або 0,00 %.

(згідно з протоколом № 1 засідання лічильної комісії на річних загальних зборах акціонерів АТ «ЕФЕКТ» від 19.04.2018 року).

 

Річні загальні збори акціонерів прийняли рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ» про роботу за 2017 рік. Роботу Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ» за 2017 рік визнати задовільною.

 

 

По третьому питанню порядку денного:

Слухали:

Генерального директора АТ «ЕФЕКТ» Бобика Дмитра Ілліча зі звітом Генерального директора АТ «ЕФЕКТ» про роботу за 2017 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

 

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора АТ «ЕФЕКТ» про роботу за 2017 рік. Роботу Генерального директора АТ «ЕФЕКТ» за 2017 рік визнати задовільною.

 

Проголосували:

кількість голосів акціонерів:

«за» - 2936 голосів, або 100,00 % (тут і далі - від кількості голосуючих ЦП на зборах);

«проти» - немає голосів, або 0,00 %;

«утримались» - немає голосів, або 0,00 %; 

не брали участі в голосуванні - немає голосів, або 0,00 %;

за бюлетенями визнаними недійсними - немає голосів, або 0,00 %.

(згідно з протоколом № 2 засідання лічильної комісії на річних загальних зборах акціонерів АТ «ЕФЕКТ» від 19.04.2018 року).

 

Річні загальні збори акціонерів прийняли рішення:

Затвердити звіт Генерального директора АТ «ЕФЕКТ» про роботу за 2017 рік. Роботу Генерального директора АТ «ЕФЕКТ» за 2017 рік визнати задовільною.

 

 

По четвертому питанню порядку денного:

Слухали:

Генерального директора АТ «ЕФЕКТ» Бобика Дмитра Ілліча з інформацією про висновки зовнішнього аудиту фінансової звітності АТ «ЕФЕКТ» за 2017 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

 

Проект рішення:

Затвердити висновки зовнішнього аудиту фінансової звітності АТ «ЕФЕКТ» за 2017 рік.

 

Проголосували:

кількість голосів акціонерів:

«за» - 2936 голосів, або 100,00 % (тут і далі - від кількості голосуючих ЦП на зборах);

«проти» - немає голосів, або 0,00 %;

«утримались» - немає голосів, або 0,00 %; 

не брали участі в голосуванні - немає голосів, або 0,00 %;

за бюлетенями визнаними недійсними - немає голосів, або 0,00 %.

(згідно з протоколом № 3 засідання лічильної комісії на річних загальних зборах акціонерів АТ «ЕФЕКТ» від 19.04.2018 року).

 

Річні загальні збори акціонерів прийняли рішення:

Затвердити висновки зовнішнього аудиту фінансової звітності АТ «ЕФЕКТ» за 2017 рік.

 

 

По п’ятому питанню порядку денного:

Слухали:

Голову Ревізійної комісії Усову Віру Григорівну зі звітом Ревізійної комісії АТ «ЕФЕКТ» про роботу за 2017 рік.

 

Виступив:

Член Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ» Фільштінський Леонід Михайлович з пропозицією затвердити звіт та висновки ревізійної комісії АТ «ЕФЕКТ» за 2017 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

 

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії АТ «ЕФЕКТ» за 2017 рік.

 

Проголосували:

кількість голосів акціонерів:

«за» - 2936 голосів, або 100,00 % (тут і далі - від кількості голосуючих ЦП на зборах);

«проти» - немає голосів, або 0,00 %;

«утримались» - немає голосів, або 0,00 %; 

не брали участі в голосуванні - немає голосів, або 0,00 %;

за бюлетенями визнаними недійсними - немає голосів, або 0,00 %.

(згідно з протоколом № 4 засідання лічильної комісії на річних загальних зборах акціонерів АТ «ЕФЕКТ» від 19.04.2018 року).

 

Річні загальні збори акціонерів прийняли рішення:

Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії АТ «ЕФЕКТ» за 2017 рік.

 

 

По шостому питанню порядку денного:

Слухали:

Генерального директора АТ «ЕФЕКТ» Бобика Дмитра Ілліча зі звітом про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік.

 

Виступив:

Член Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ» Фільштінський Леонід Михайлович з пропозицією затвердити річний звіт АТ «ЕФЕКТ», у тому числі фінансову звітність АТ «ЕФЕКТ» за 2017 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

 

Проект рішення:

Затвердити річний звіт АТ «ЕФЕКТ» за 2017 рік, у тому числі фінансову звітність АТ «ЕФЕКТ» за 2017 рік.

 

Проголосували:

кількість голосів акціонерів:

«за» - 2936 голосів, або 100,00 % (тут і далі - від кількості голосуючих ЦП на зборах);

«проти» - немає голосів, або 0,00 %;

«утримались» - немає голосів, або 0,00 %; 

не брали участі в голосуванні - немає голосів, або 0,00 %;

за бюлетенями визнаними недійсними - немає голосів, або 0,00 %.

(згідно з протоколом № 5 засідання лічильної комісії на річних загальних зборах акціонерів АТ «ЕФЕКТ» від 19.04.2018 року).

 

Річні загальні збори акціонерів прийняли рішення:

Затвердити річний звіт АТ «ЕФЕКТ» за 2017 рік, у тому числі фінансову звітність АТ «ЕФЕКТ» за 2017 рік.

 

 

По сьомому питанню порядку денного:

Слухали:

Генерального директора АТ «ЕФЕКТ» Бобика Дмитра Ілліча про розподіл прибутку і збитків АТ «ЕФЕКТ» за підсумками роботи за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Інших пропозицій не надійшло.

 

Проект рішення:

Затвердити наданий Генеральним директором АТ «ЕФЕКТ» розподіл прибутку і збитків АТ «ЕФЕКТ» за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом України «Про акціонерні товариства». Прибуток АТ «ЕФЕКТ» за 2017 рік направити на нерозподілений прибуток з метою розвитку підприємства. Дивіденди у 2018 році не виплачувати.

 

Проголосували:

кількість голосів акціонерів:

«за» - 2936 голосів, або 100,00 % (тут і далі - від кількості голосуючих ЦП на зборах);

«проти» - немає голосів, або 0,00 %;

«утримались» - немає голосів, або 0,00 %; 

не брали участі в голосуванні - немає голосів, або 0,00 %;

за бюлетенями визнаними недійсними - немає голосів, або 0,00 %.

(згідно з протоколом № 6 засідання лічильної комісії на річних загальних зборах акціонерів АТ «ЕФЕКТ» від 19.04.2018 року).

 

Річні загальні збори акціонерів прийняли рішення:

Затвердити наданий Генеральним директором АТ «ЕФЕКТ» розподіл прибутку і збитків АТ «ЕФЕКТ» за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом України «Про акціонерні товариства». Прибуток АТ «ЕФЕКТ» за 2017 рік направити на нерозподілений прибуток з метою розвитку підприємства. Дивіденди у 2018 році не виплачувати.

 

 

По восьмому питанню порядку денного:

Слухали:

Юрисконсульта Ярошенко Олену Володимирівну про необхідність прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ».

Інших пропозицій не надійшло.

 

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ» у зв’язку із закінченням терміну їх повноважень: Глушка Сергія Миколайовича - Голови Наглядової ради; Кононенко Яни Володимирівни – члена Наглядової ради; Фільштінського Леоніда Михайловича – члена Наглядової ради.

 

Проголосували:

кількість голосів акціонерів:

«за» - 2936 голосів, або 100,00 % (тут і далі - від кількості голосуючих ЦП на зборах);

«проти» - немає голосів, або 0,00 %;

«утримались» - немає голосів, або 0,00 %; 

не брали участі в голосуванні - немає голосів, або 0,00 %;

за бюлетенями визнаними недійсними - немає голосів, або 0,00 %.

(згідно з протоколом № 7 засідання лічильної комісії на річних загальних зборах акціонерів АТ «ЕФЕКТ» від 19.04.2018 року).

 

Річні загальні збори акціонерів прийняли рішення:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ» у зв’язку із закінченням терміну їх повноважень: Глушка Сергія Миколайовича - Голови Наглядової ради; Кононенко Яни Володимирівни – члена Наглядової ради; Фільштінського Леоніда Михайловича – члена Наглядової ради.

 

 

По дев’ятому питанню порядку денного:

Слухали:

Юрисконсульта Ярошенко Олену Володимирівну про необхідність обрання членів Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ».

Інших пропозицій не надійшло.

 

Проект рішення:

Обрання членів Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ» здійснюється із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

 

Проголосували:

 

№ з/п

ПІБ кандидата

Кількість голосів, відданих за члена Наглядової ради

Результат проведеного голосування

1

Глушко Сергій Миколайович

2936

Обрання до складу

2

Кононенко Яна Володимирівна

2936

Обрання до складу

3

Фільштінський Леонід Михайлович

2936

Обрання до складу

 

Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні – 8808.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні                                - 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними                        - 0.

(згідно з протоколом № 8 засідання лічильної комісії на річних загальних зборах акціонерів АТ «ЕФЕКТ» від 19.04.2018 року).

 

Річні загальні збори акціонерів прийняли рішення:

Обрати членами Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ» Глушка Сергія Миколайовича, Кононенко Яну Володимирівну, Фільштінського Леоніда Михайловича.

 

 

По десятому питанню порядку денного:

Слухали:

Юрисконсульта Ярошенко Олену Володимирівну про необхідність затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ», встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ», обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ».

Інших пропозицій не надійшло.