Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕФЕКТ" повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "ЕФЕКТ".

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕФЕКТ"

повідомляє про проведення  річних загальних зборів  акціонерів

Приватного акціонерного товариства "ЕФЕКТ".  

 

Повне найменування та місцезнаходження акціонерного товариства:

ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ  ТОВАРИСТВО "ЕФЕКТ" (код ЄДРПОУ 00333919), місцезнаходження: Україна, 61010, м.Харків, вулиця Георгіївська,10. Річні загальні збори акціонерів АТ  відбудуться 25 квітня  2014 року у приміщенні адміністративного корпусу АТ "ЕФЕКТ", 3-й поверх, зала засідань, за адресою: 61010, м. Харків, вул. Георгіївська,10. Початок зборів о 14-00. Реєстрація акціонерів та їх законних представників буде відбуватися у день проведення зборів з 13.30 до 13.50 за місцем їх проведення. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину 21 квітня 2014 року.

Для реєстрації та участі у річних загальних зборах учасникі  повинні мати  при собі:

      - документ, що посвідчує особу (паспорт);

      - для уповноважених осіб документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіренність, оформлену

        згідно з чинним законодавством.

             Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно  порядку денного:

      1.    Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів АТ "ЕФЕКТ".

      1.1  Встановлення кількісного складу лічильної комісії.

      1.2. Обрання  членів  лічильної комісії, прийняття рішення про умови припинення їх повноважень.

      1.3. Обрання секретаря річних загальних зборів.

      1.4. Затвердження способу голосування на річних загальних зборах.

      1.5. Затвердження  регламенту роботи річних загальних зборів.

      2.    Звіт наглядової ради АТ "ЕФЕКТ" за 2013 рік.

             Затвердження звіту наглядової ради АТ "ЕФЕКТ" за 2013 рік.

      3.    Звіт генерального директора АТ "ЕФЕКТ" про результати фінансово- господарської діяльності

             товариства за 2013 рік.

             Затвердження річного звіту та балансу АТ "ЕФЕКТ" за 2013 рік.     

      4.    Звіт ревізійної комісії АТ "ЕФЕКТ" за 2013 рік. Затвердження звіту ревізійної комісії АТ "ЕФЕКТ"

             за 2013 рік.

             Затвердження висновків ревізійної комісії  АТ "ЕФЕКТ" за 2013 рік.

      5.    Розподіл прибутку і збитків АТ "ЕФЕКТ"за 2013 рік з урахуванням вимог, передбачених

             законом.

      6.    Затвердження рішення про виплату дивідендів акціонерам АТ "ЕФЕКТ" в 2014 році.

      7.    Затвердження розміру річних  дивідендів акціонерам АТ "ЕФЕКТ"  з урахуванням вимог,

             передбачених законом.

      8.   Визначення основних напрямків діяльності АТ "ЕФЕКТ" на 2014 рік.

      9.    Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту  генерального

             директора, звіту ревізійної комісії АТ "ЕФЕКТ" за 2013 рік.

     10.   Затвердження кошторису витрат на утримання наглядової ради АТ "ЕФЕКТ" на 2015 рік.

Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та внести пропозиції до питань, що готуються до прийняття річними загальними зборами, можна за місцезнаходженням АТ "ЕФЕКТ", 3-й поверх, кабінет юрисконсульта за адресою: 61010, м. Харків, вул. Георгіївська,10  у робочі дні з 9-00 до 16-00. Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного  річних загальних зборів АТ "ЕФЕКТ", вносяться не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів. Пропозиція до порядку денного річних  загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. 

Підсумки голосування на річних загальних зборах від  25 квітня 2014 року будуть оприлюднені на сайті АТ "ЕФЕКТ": www.effect.ua/shareholders/ та опубліковані в офіційному виданні Національної комісії по цінним паперам та фондовому ринку "Бюлетень. Цінні папери України".

Відповідальна особа АТ "ЕФЕКТ" за порядок ознайомлення акціонерів з документами - юрисконсульт Ярошенко Олена Володимирівна. Довідки за телефоном  057 737 30 51

 

      11.  Основні показники фінансово- господарської діяльності АТ "ЕФЕКТ" ( тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний           

2013 р.

Попередній2012р.

Усього активів

    17633

    18606

Основні засоби

    12173

    12458

Довгострокові фінансові  інвестиції

            4       

            4

Запаси

         731 

        960

Сумарна дебіторська заборгованість

      1881

    2532

Грошові кошти та їх еквіваленти

         72

      220

Нерозподілений прибуток

      1536

    1673

Власний капітал

    16210

  16355

Статутний капітал

      1196

     1196

Довгострокові зобов'язання

         -                                                         

        -

Поточні зобов'язання

      1423      

    2251

Чистий прибуток

        461  

      407

Середньорічна кількість акцій (шт.)

      2990

    2990

Кількість власних акцій , викуплених протягом періоду ( шт.)

          -    

       - 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

          -

       -  

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

          80

       80 

 

  12.Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів опубліковане в офіційному

       друкованому виданні Національної комісії по цінним паперам та фондовому ринку "Бюлетень.

       Цінні папери України" номер 47  від " 13" березня2014 року.

 

       Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

 

 

       Генеральний директор                                            Д.І. Бобик