Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Генеральний директор

 

 

 

Бобик Дмитро Iллiч

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

   

М.П.

 

20.04.2018

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕФЕКТ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

61010, м. Харкiв, вул. Георгiївська, 10

4. Код за ЄДРПОУ

00333919

5. Міжміський код та телефон, факс

057 7372482 057 7574480

6. Електронна поштова адреса

econom@effect.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

20.04.2018

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

   
 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.effect.ua/shareholders/

в мережі Інтернет

20.04.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

19.04.2018

припинено повноваження

Голова наглядової ради

Глушко Сергiй Миколайович

 

87.09

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв АТ „Ефект” 19.04.2018р. (Протокол № 31 вiд 19.04.2018р.) прийнято рiшення щодо припинення повноважень Голови Наглядової ради АТ „Ефект” Глушка Сергiя Миколайовича (згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано) у зв’язку зi спливом термiну повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 87,09%. Перебував на посадi з 17.04.2015р. по 19.04.2018р.

19.04.2018

припинено повноваження

член наглядової ради

Фiльштiнський Леонiд Михайлович

 

10.8696

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв АТ „Ефект” 19.04.2018р. (Протокол № 31 вiд 19.04.2018р.) прийнято рiшення щодо припинення повноважень члена Наглядової ради АТ „Ефект” Фiльштiнського Леонiда Михайловича (згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано) у зв’язку зi спливом термiну повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 10,8696%. Перебував на посадi з 17.04.2015р. по 19.04.2018р.

19.04.2018

припинено повноваження

член ревiзiйної комiсiї

Григор’єва Тетяна Вiкторiвна

 

0.1672

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв АТ „Ефект” 19.04.2018р. (Протокол № 31 вiд 19.04.2018р.) прийнято рiшення щодо припинення повноважень члена Ревiзiйної комiсiї АТ „Ефект” Григор’євої Тетяни Вiкторiвни (згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано) у зв’язку зi спливом термiну повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 0,1672%. Перебувала на посадi з 17.04.2015р. по 19.04.2018р.

19.04.2018

припинено повноваження

член ревiзiйної комiсiї

Лук’янчикова Марина Костянтинiвна

 

0.1003

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв АТ „Ефект” 19.04.2018р. (Протокол № 31 вiд 17.04.2018р.) прийнято рiшення щодо припинення повноважень члена Ревiзiйної комiсiї АТ „Ефект” Лук’янчикової Марини Костянтинiвни (згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано) у зв’язку зi спливом термiну повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 0,1003%. Перебувала на посадi з 17.04.2015р. по 19.04.2018р.

19.04.2018

припинено повноваження

Голова ревiзiйної комiсiї

Усова Вiра Григорiвна

 

0.0334

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв АТ „Ефект” 19.04.2018р. (Протокол № 31 вiд 19.04.2018р.) прийнято рiшення щодо припинення повноважень Голови Ревiзiйної комiсiї АТ „Ефект” Усової Вiри Григорiвни (згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано) у зв’язку зi спливом термiну повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 0,0334%. Перебувала на посадi з 17.04.2015р. по 19.04.2018р.

19.04.2018

обрано

член наглядової ради

Глушко Сергiй Миколайович

 

87.09

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв АТ „Ефект” 19.04.2018р. прийнято рiшення (Протокол
№ 31 вiд 19.04.2018р.) щодо обрання на посаду члена Наглядової ради АТ „Ефект” Глушка Сергiя Миколайовича (згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано) . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 87,09%. Посадова особа є акцiонером, не є представником акцiонера або групи акцiонерiв, не є незалежним директором. Термiн повноважень – 3 (три) роки. Протягом останнiх п’яти рокiв Глушко С.М. обiймав посади члена Наглядової ради АТ „Ефект”.

19.04.2018

обрано

член наглядової ради

Кононенко Яна Володимирiвна

 

0.0334

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв АТ „Ефект” 19.04.2018р. прийнято рiшення (Протокол
№ 31 вiд 19.04.2018р.) щодо обрання на посаду члена Наглядової ради АТ „Ефект” Кононенко Яну Володимирiвну (згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 0,0334%.Посадова особа є акцiонером, не є представником акцiонера або групи акцiонерiв, не є незалежним директором. Термiн повноважень – 3 (три) роки. Протягом останнiх п’яти рокiв Кононенко Я.В. працювала в АТ „Ефект” менеджером зовнiшньоекономiчних зв'язкiв та перекладачем англiйської та французької мови 1 категорiї. З 17.04.15р. по 19.04.18 р. була членом Наглядової ради АТ "Ефект".

19.04.2018

обрано

член Наглядової ради

Фiльштiнський Леонiд Михайлович

 

10.8696

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв АТ „Ефект” 19.04.2018р. прийнято рiшення (Протокол
№ 31 вiд 19.04.2018р.) щодо обрання на посаду члена Наглядової ради АТ „Ефект” Фiльштiнського Леонiда Михайловича (згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 10,8696%. Посадова особа є акцiонером, не є представником акцiонера або групи акцiонерiв, не є незалежним директором. Термiн повноважень – 3 (три) роки. Протягом останнiх п’яти рокiв Фiльштiнський Л.М. обiймав посади члена Наглядової ради АТ „Ефект” та генерального директора ТОВ "Тубний завод".

19.04.2018

обрано

член ревiзiйної комiсiї

Григор’єва Тетяна Вiкторiвна

 

0.1672

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв АТ „Ефект” 19.04.2018р. прийнято рiшення (Протокол
№ 31 вiд 19.04.2018р.) щодо обрання на посаду члена Ревiзiйної комiсiї АТ „Ефект” Григор’єву Тетяну Вiкторiвну (згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 0,1672%. Термiн повноважень – 3 (три) роки. Протягом останнiх п’яти рокiв Григор’єва Т.В. обiймала посаду члена Ревiзiйної комiсiї АТ „Ефект” та працювала оформлювачем готової продукцiї парфумерного цеху АТ „Ефект”.

19.04.2018

обрано

член ревiзiйної комiсiї

Петренко Юлiя Вiкторiвна

 

0.00

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв АТ „Ефект” 19.04.2018р. прийнято рiшення (Протокол
№ 31 вiд 19.04.2018р.) щодо обрання на посаду члена Ревiзiйної комiсiї АТ „Ефект” Петренко Юлiю Вiкторiвну (згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Термiн повноважень – 3 (три) роки. Протягом останнiх п’яти рокiв Петренко Ю.В. обiймала посаду начальника парфумерного цеху АТ „Ефект”.

19.04.2018

обрано

член ревiзiйної комiсiї

Усова Вiра Григорiвна

 

0.0334

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв АТ „Ефект” 19.04.2018р. прийнято рiшення (Протокол
№ 31 вiд 19.04.2018р.) щодо обрання на посаду члена Ревiзiйної комiсiї АТ „Ефект” Усову Вiру Григорiвну (згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 0,0334%. Термiн повноважень – 3 (три) роки. Протягом останнiх п’яти рокiв Усова В.Г. обiймала посаду члена Ревiзiйної комiсiї АТ „Ефект” та працювала начальником планово-економiчного вiддiлу АТ „Ефект”.

19.04.2018

припинено повноваження

член Наглядової ради

Кононенко Яна Володимирiвна

 

0.0334

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв АТ „Ефект” 19.04.2018р. (Протокол №31 вiд 19.04.2018р.) прийнято рiшення щодо припинення повноважень члена Наглядової ради АТ „Ефект” Кононенко Яни Володимирiвни (згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано) у зв’язку зi спливом термiну повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 0,0334%. Перебувала на посадi з 17.04.2015р. по 19.04.2018р.