АТ «ЕФЕКТ» (код ЄДРПОУ 00333919) повідомляє про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

Шановний акціонер!

АТ «ЕФЕКТ» (код ЄДРПОУ 00333919) повідомляє  про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів, що відбулися  18  квітня 2012р. по такому порядку денному:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів АТ "ЕФЕКТ".

1.1  Встановлення кількісного складу лічильної комісії.

Голосували:  «за» - 2920 голосів  (100%), «проти» -немає, або 0% , «утримались» - немає, або 0%.

1.2. Обрання голови та  членів  лічильної комісії.

Вирішили: Обрати Плотнікову І.І. головою лічильної комісії, членами  комісії Дугіна В.Б. та Клименко Л.Д.

Голосували:  «за» - 2920 голосів  (100%), «проти» -немає, або 0% , «утримались» - немає, або 0%.

1.3. Обрання секретаря річних загальних зборів.

Вирішили: Обрати секретарем зборів Кононенко Яну Володимирівну.

Голосували:  «за» - 2920 голосів  (100%), «проти» -немає, або 0% , «утримались» - немає, або 0%.

1.4. Затвердження порядку голосування на річних загальних зборах.

Вирішили:  Затвердити порядок голосування:

1.  Обрання ревізійної комісії бюлетенями для кумулятивного голосування.

2.  Інші питання індивідуальними картками.

Голосували:  «за» - 2920 голосів  (100%), «проти» -немає, або 0% , «утримались» - немає, або 0%.

1.5. Затвердження   регламенту роботи  річних загальних зборів.

Вирішили: Встановити регламент: час доповіді – до 10хв, відповіді на запитання – до 5хв; час виступу – до 10хв.

Голосували:  «за» - 2920 голосів  (100%), «проти» -немає, або 0% , «утримались» - немає, або 0%.

2. Звіт наглядової ради АТ "ЕФЕКТ" за 2011 рік.  Затвердження звіту наглядової ради за 2011 рік.

Вирішили: Затвердити звіт наглядової ради АТ „ЕФЕКТ” за 2011 рік.

Голосували:  «за» - 2920 голосів  (100%), «проти» -немає, або 0% , «утримались» - немає, або 0%.

3. Звіт генерального директора АТ "ЕФЕКТ" про результати фінансово- господарської діяльності товариства за 2011 рік.  Затвердження річного звіту та балансу АТ "ЕФЕКТ"за 2011 рік.     

Вирішили: Затвердити звіт генерального директора АТ „ЕФЕКТ” Бобика Д.І. про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011р. та балансу АТ „ЕФЕКТ” за 2011р. Роботу генерального директора вважати задовільною.

Голосували:  «за» - 2920 голосів  (100%), «проти» -немає, або 0% , «утримались» - немає, або 0%.

4. Звіт ревізійної комісії АТ "ЕФЕКТ" за 2011 рік. Затвердження звіту ревізійної комісії за 2011рік.  Затвердження висновків ревізійної комісії за 2011 рік.

Вирішили: Затвердити річний звіт та висновки Ревізійної комісії АТ „ЕФЕКТ” за 2011 рік.

Голосували: «за» - 2918 голосів  (99,93%), «проти» -немає, або 0% , «утримались» - 2 голоси, або 0,0669 %.

5.  Затвердження   розподілу прибутку та покриття збитків АТ "ЕФЕКТ" за 2011 рік.

Вирішили: Затвердити розподіл прибутку АТ „ЕФЕКТ” за 2011 рік наступним чином: суму прибутку у розмірі

44 850,00 гривень з прибутку 2011 року направити на виплату дивідендів акціонерам АТ „ЕФЕКТ”. Надати згоду  на списання безнадійних збитків: дебіторської заборгованості на загальну суму 123 440,58 гривень та фінансових інвестицій у сумі 559,40 гривень.

Голосували: «за» - 2918 голосів  (99,93%), «проти» - 2 голоси або  0,0669 % , «утримались» - немає, або 0 %.

6.      Затвердження рішення про виплату річних  дивідендів  та їх розмір.

Вирішили: Затвердити рішення про виплату річних  дивідендів  у розмірі 200,00 грн. (двісті гривень 00 копійок) на 1 (одну) акцію.

Голосували:  «за» - 2920 голосів  (100%), «проти» -немає, або 0% , «утримались» - немає, або 0%.

7.  Визначення основних напрямків діяльності АТ "ЕФЕКТ" на 2012 рік.

Вирішили: Затвердити основні напрямки діяльності  АТ „ЕФЕКТ” на  2012 рік з урахуванням доповнень та змін:

Продовжити роботу по здачі приміщень в оренду та по наданню послуг;

Продовжити нарощування виробництва та реалізацію води у скляній та полімерній тарі об'ємом 0,33 л; 0,5 л; 1 л;

Здійснити оформлення нормативно-технічної документації для реалізації проекту по бутилюванню;

Активізувати роботу відділу збуту;

Об’єм  виробництва парфумерної продукції запланувати в обсязі 95% від рівня 2011 року.

Голосували:  «за» - 2920 голосів  (100%), «проти» -немає, або 0% , «утримались» - немає, або 0%.

8.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, генерального директора,   ревізійної комісії АТ "ЕФЕКТ".

Вирішили: Ухвалити роботу виборних органів наглядової ради, генерального директора, ревізійної комісії  АТ „ЕФЕКТ” та вважати її задовільною.

Голосували:  «за» - 2920 голосів  (100%), «проти» -немає, або 0% , «утримались» - немає, або 0%.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради АТ "ЕФЕКТ".

Вирішили: Припинити повноваження членів наглядової ради АТ „ЕФЕКТ” у складі: Азарової С.М., Глушка С.М., Фільштінського Л.М. з 18 квітня 2012 року.

Голосували:  «за» - 2920 голосів  (100%), «проти» -немає, або 0% , «утримались» - немає, або 0%.

10.  Обрання членів наглядової ради  АТ "ЕФЕКТ":

10.1. Прийняття рішення про кількісний склад наглядової ради.

Вирішили: Встановити кількісний склад наглядової ради у складі 3 (трьох) осіб.

Голосували:  «за» - 2920 голосів  (100%), «проти» -немає, або 0% , «утримались» - немає, або 0%.

10.2. Обрання персонального складу наглядової ради.

Вирішили: Обрати персональний склад наглядової ради з 18 квітня 2012 року: Азарову Сталіну Марківну;  Глушка Сергія Миколайовича;  Фільштінського Леоніда Михайловича.

Голосували:  «за» - 2920 голосів  (100%), «проти» -немає, або 0% , «утримались» - немає, або 0%.

10.3. Затвердження  умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що  укладатимуться   з членами наглядової ради.   

Вирішили: Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради.

Голосували:  «за» - 2920 голосів  (100%), «проти» -немає, або 0% , «утримались» - немає, або 0%.

10.4. Встановлення  розміру винагороди членів наглядової ради.

Вирішили: Встановити розмір винагороди членів наглядової ради, згідно до представлених цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів).

Голосували:  «за» - 2920 голосів  (100%), «проти» -немає, або 0% , «утримались» - немає, або 0%.

10.5. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів)  з членами  наглядової ради.

Вирішили: Обрати генерального директора Бобика Дмитра Ілліча уповноваженим підписати договори (контракти) з членами наглядової  ради.

Голосували:  «за» - 2920 голосів  (100%), «проти» -немає, або 0% , «утримались» - немає, або 0%.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії АТ "ЕФЕКТ".

Вирішили: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії АТ „ЕФЕКТ” Григор’євої Тетяни Вікторівни, Лук’янчикової Марини Костянтинівни, Усової Віри Григорівни з 18 квітня 2012 року.

Голосували:  «за» - 2920 голосів  (100%), «проти» -немає, або 0% , «утримались» - немає, або 0%.

12.   Обрання членів ревізійної комісії  АТ "ЕФЕКТ".

12.1. Прийняття рішення про кількісний склад ревізійної комісії.

Вирішили: Встановити  кількісний склад Ревізійної комісії у складі 3 (трьох) осіб.

Голосували:  «за» - 2920 голосів  (100%), «проти» -немає, або 0% , «утримались» - немає, або 0%.

12.2. Обрання персонального складу ревізійної комісії.

Вирішили: Згідно бюлетенів кумулятивного голосування і набраних голосів вважати обраними до Ревізійної комісії з 18.04.2012р:Григор’єву Тетяну Вікторівну, Лук’янчикову Марину Костянтинівну, Усову Віру Григорівну.

За - Григор’єву Т.В. - 2920 голосів 

За  - Лук’янчикову М. К. - 2920 голосів 

За  - Усову В.Г.  - 2920 голосів 

12.3. Затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, що укладатимуться  з членами ревізійної комісії.

Вирішили: Затвердити умови цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться  з членами Ревізійної комісії, згідно проектів.

Голосували:  «за» - 2920 голосів  (100%), «проти» -немає, або 0% , «утримались» - немає, або 0%.

12.4. Встановлення розміру  винагороди  членів ревізійної комісії.

Вирішили: Встановити  безоплатний розмір  винагороди  членів Ревізійної комісії.

Голосували:  «за» - 2920 голосів  (100%), «проти» -немає, або 0% , «утримались» - немає, або 0%.

12.5. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів, контрактів  з членами ревізійної  комісії        

Вирішили: Обрати генерального директора Бобика Дмитра Ілліча уповноваженим підписати договори   (контракти) з членами Ревізійної комісії.

Голосували:  «за» - 2920 голосів  (100%), «проти» -немає, або 0% , «утримались» - немає, або 0%.

13. Затвердження кошторису витрат на утримання наглядової ради АТ "ЕФЕКТ" на 2013 рік.

Вирішили: Затвердити кошторис витрат на утримання наглядової ради АТ „ЕФЕКТ” на 2013р.- 228 005,00 грн.

Голосували:  «за» - 2920 голосів  (100%), «проти» -немає, або 0% , «утримались» - немає, або 0%.

14.   Затвердження принципів корпоративного управління АТ "ЕФЕКТ".

Вирішили: Затвердити принципи корпоративного управління АТ „ЕФЕКТ”.

Голосували:  «за» - 2920 голосів  (100%), «проти» -немає, або 0% , «утримались» - немає, або 0%.

15. Про реалізацію обладнання

Вирішили: 1. Затвердити вартість майна згідно незалежної оцінки, проведеної суб'єктом оціночної діяльності - ПП „АСС-А” у сумі  972 833,62 гривень, але не нижче залишкової вартості обладнання.

2. Генеральному директору Бобику Д.І.:

2.1.Реалізувати сім одиниць обладнання ТОВ„Фітодоктор” на загальну суму 972 833,62 грн. без ПДВ.

2.2.Провести повторну незалежну оцінку іншим суб'єктом оціночної діяльності 2 одиниць обладнання: Автоматична лния для производства зубной пасты„Прессиндустрия”, Машина для завинчивания колпачков VAM.

2.3. Запропонувати ТОВ „Фітодоктор” придбати вищевказані дві одиниці обладнання по ціні повторної оцінки незалежного оцінювача. В разі отримання згоди, реалізувати ці дві одиниці обладнання.

2.4. Після реалізації обладнання внести відповідні зміни в договір оренди з ТОВ „Фітодоктор” №35 від 09.01.2012р

Голосували:  «за» - 2920 голосів  (100%), «проти» -немає, або 0% , «утримались» - немає, або 0%.

Генеральний директор  АТ „ЕФЕКТ”                                                                                  Д.І. Бобик