Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Генеральний директор

 

 

 

Бобик Дмитро Iллiч

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

24.04.2018

 

(дата)

           

 

 

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

            ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕФЕКТ"

2. Організаційно-правова форма

            Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

            61010 м. Харкiв , вул. Георгiївська, 10

4. Код за ЄДРПОУ

            00333919

5. Міжміський код та телефон, факс

            057 7372482, 057 7574480

6. Електронна поштова адреса

            econom@effect.ua

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

24.04.2018

 

(дата)

2. Повідомлення

   

№ 79 Бюллетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»

 

25.04.2018

 опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://www.effect.ua/shareholders/

 

 

в мережі Інтернет

25.04.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

           

 

Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета у розмірі 95 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства

 

№ з/п

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі, або акціонером (власником)

Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) - фізичної особи - власника (власників) пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки акціонера (власника) до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера (власника) після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

1

23.04.2018

Глушко Сергій Миколайович

-

87,0903

97,959866

Зміст інформації:

Товариство повідомляє, що 23.04.2018 року  було отримане від Глушка Сергія Миколайовича письмове повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій Товариства у розмірі 2929 (дві тисячі дев'ятсот двадцять дев'ять) штук простих іменних акцій, що становить 97,959866% від загальної кількості розміщених Товариством простих іменних акцій. Дата набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства: 20 квітня 2018 року.

Протягом 12 місяців, що передують даті набуття домінуючого контрольного пакета акцій, Глушко С.М. акції не придбавалися; право власності на домінуючий контрольний пакет акцій було набуто внаслідок виконання договору дарування 325 штук простих іменних акцій Товариства за ціною 652,30 грн. (шістсот п'ятдесят дві гривні тридцять копійки) за одну просту іменну акцію.

Розмір частки акцій Глушка С.М. в загальній кількості акцій до набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства - 87,0903 % та після набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства - 97,959866%.

Розмір частки акцій Глушка С.М. в загальній кількості голосуючих акцій до набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства - 87,20697% та після набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства - 98,0911%.