Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Генеральний директор

 

 

 

Бобик Дмитро Iллiч

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

   

М.П.

 

20.04.2018

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕФЕКТ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

61010, м. Харкiв, вул. Георгiївська, 10

4. Код за ЄДРПОУ

00333919

5. Міжміський код та телефон, факс

057 7372482 057 7574480

6. Електронна поштова адреса

econom@effect.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

20.04.2018

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

   
 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.effect.ua/shareholders/

в мережі Інтернет

20.04.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

20.04.2018

обрано

Голова Наглядової ради

Глушко Сергiй Миколайович

 

87.09

Зміст інформації:

20 квiтня 2018 року Наглядова рада АТ "Ефект" (протокол № 19 вiд 20 квiтня 2018р.) прийняла рiшення про обрання Глушка Сергiя Миколайовича (згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано) на посаду Голови Наглядової ради АТ „Ефект”. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 87.09%. Термiн повноважень - 3(три) роки. Посадова особа є акцiонером, не є представником акцiонера або групи акцiонерiв, не є незалежним директором.
Протягом останнiх п’яти рокiв Глушко С.М. обiймав посади Голови Наглядової ради АТ „Ефект”.

20.04.2018

обрано

Голова Ревiзiйної комiсiї

Усова Вiра Григорiвна

 

0.0334

Зміст інформації:

20 квiтня 2018 року Ревiзiйна комiсiя АТ "Ефект" (протокол № 1 вiд 20 квiтня 2018р.) прийняла рiшення про обрання Усової Вiри Григорiвни (згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано) на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї АТ „Ефект”. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 0.0334%. Термiн повноважень - 3(три) роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi: з 2007р. по теперiшнiй час - голова Ревiзiйної комiсiї АТ "Ефект", з 1984 року -по теперiшнiй час начальник планово-економiчного вiддiлу АТ "Ефект".