Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

 

 

 

Бобик Дмитро Iллiч

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

27.04.2012

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік

 

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

 

Приватне акцiонерне товариство "Ефект"

 

1.2. Організаційно-правова форма емітента

 

Приватне акціонерне товариство

 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

 

00333919

 

1.4. Місцезнаходження емітента

 

Харківська , Червонозаводський, 61010, м. Харкiв, Георгiївська, 10

 

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

 

057 7372482 057 7574480

 

1.6. Електронна поштова адреса емітента

 

econom@effect.ua

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

27.03.2012

 

(дата)

 

2.2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень "Цiннi папери України" 77

 

26.04.2012

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці

www.effect.ua

в мережі Інтернет

25.04.2012

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

 

е) інформація про рейтингове агентство

 

є) інформація про органи управління емітента

 

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди

X

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:

а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітента

 

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

г) інформація про похідні цінні папери

 

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

 

10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

 

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

20. Основні відомості про ФОН

 

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

24. Правила ФОН

 

25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

30. Примітки

1. АТ "Ефект" не являється членом будь-яких об'єднань пiдприємств.
2. Фiзичнi особи- посадовi особi АТ "Ефект" не надавали згоди на розкриття паспортних даних.
3. АТ "Ефект" не користується послугами рейтингових агенств.
4. Серед засновникiв та\або учасникiв АТ "Ефект" немає юридичних осiб.
5. АТ "Ефект" облiгацiї (в тому числi цiльовi, iпотечнi) не випускало.
6. АТ "Ефект" не випускало iнших цiнних паперiв, випуск яких пiдлягає реєстрацiї.
7. АТ "Ефект" не викупало власних акцiй протягом звiтного перiоду.
8. АТ "Ефект" не видавало сертифiкатiв цiнних паперiв у звiтному перiодi.
9. АТ "Ефект" не розмiщувало похiднi цiннi папери.
10. АТ "Ефект" не отримувало гарантiй третiх осiб за випусками боргових цiнних паперiв
11. Iпотечними цiнними паперами товариство не володiє.
12. Товариство не являється фiнансовою установою.
13. Товариство не складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
14. Таблиця з iнформацiєю про органи управляння не заповнювалась, оскiльки емiтент являється акцiонерним товариством.
15. На дату реєстрацiї товариства засновниками були:

      1. Харкiвська мiська планова комiсiя виконкому мiської Ради народних депутатiв - 25%;

      2.Виконком Червонозаводської районної ради народних депутатiв - 8%;

      3. Харкiвська парфумерно-косметична фабрика - 25%;

      4. Кооператив "Послуга" - 42%;
16. В iнформацiї про фiзичних осiб,що володiють10 вiдсоткiв та бiльше акцiй вiдсутнi дати внесення до реєстру, оскiльки у зв'язку з переведенням акцiй у     

     бездокументарну форму така iнформацiя невiдома.


3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Ефект"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

АТ "Ефект"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

61010

3.1.5. Область, район

Харківська , Червонозаводський

3.1.6. Населений пункт

м. Харкiв

3.1.7. Вулиця, будинок

Георгiївська, 10

 

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

Серiя А 01 №426718

3.2.2. Дата державної реєстрації

08.12.1995

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Виконавчий комiтет Харкiвської мiської ради

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

1196000.00

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

1196000.00

 

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "Укрсоцбанк" , м. Харкiв

3.3.2. МФО банку

300023

3.3.3. Поточний рахунок

26004000066791

 

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

 

ПАТ "Укрсоцбанк" , м. Харкiв

 

3.3.5. МФО банку

 

300023

 

3.3.6. Поточний рахунок

 

26006000067055

 

 

3.4. Основні види діяльності

20.42

Виробництво парфумних i косметичних засобiв

11.07

Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мiнеральних вод та iнших вод, розлитих у пляшки

46.45

Оптова торгiвля парфумними та косметичними товарами

 

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

 

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мiнеральних вод та iнших вод, розлитих у пляшки

4801

03.12.2008

Державна служба геологiї та надр України

02.12.2028

Опис

Спецiальний дозвiл на користування надрами наданий АТ "Ефект" з метою видобування питних пiдземних вод з родовища "Ефект" для централiзованого та нецентралiзованого водопостачання та технiчних цiлей. Максимальний об'єм видобування питних пiдземних вод -300кум. метрiв на добу. При необхiдностi буде продовження термiну дiї дозволу.

 

Придбання, зберiгання, використання прекурсорiв

№ 586773

07.10.2011

Державний комiтет України з питань контролю за наркотиками

07.10.2016

Опис

АТ "Ефект" володiє лiцензiєю на придбання, зберiгання, використання прекурсорiв (списку 2 таблицi IV ) "Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв". Прекурсори використовуються пiдприємством в господарськiй дiяльностi. При необхiдностi термiн дiї лiцензiї буде продовжено.

 

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Харкiвська мiська планова комiсiя виконкому мiської ради

000000000

61200 м. Харкiв пл. Конституцiї ,7

25.000000000000

Виконком Червонозаводської районної ради народних депутатiв

000000000

61200 м. Харкiв вул. Богдана Хмельницького,11

8.000000000000

Харкiвська парфумерно-косметична фабрика

00333919

61010 м. Харкiв вул. Георгiївська, 10

25.000000000000

Кооператив "Послуга"

000000000

61010 м. Харкiв вул. Георгiївська,10

42.000000000000

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Усього

100.000000000000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу за 2012 рiк - 78 працiвникiв.
Середня чисельность позаштатних працiвникiв - 2 особи
Середня чисельнiсть працiвникiв, якi працюють за сумiсництвом - 1 особа
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 3 працiвники
Фонд оплати працi штатних працiвникiв - 3106,1тис. грн. в т.ч.
- основна зарплата - 1978.3тис.грн.
- додатковазарплата - 1009.6тис.грн.
- iншi виплати - 118.2тис.грн.
Загальний фонд оплати працi - 3150,3тис. грн., рiст на 9.38% у порiвняннi з 2011 роком.
Середня зарплата на одного працiвника - 3318.48грн.
У звiтному роцi пройшли навчання (перепiдготовку) 12 працiвникiв.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

Голова Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Глушко Сергiй Миколайович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

немає немає немає

6.1.4. Рік народження**

1949

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

33

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Голова правлiння ЗАТ "Укртатнафта"

6.1.8. Опис

Глушко С.М. не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Глушко С.М. головує та органiзовує роботу наглядової ради, скликає засiдання наглядової ради та головує на них, вiдкриває загальнi збори, органiзовує обрання секретаря загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про наглядову раду товариства. У звiтному роцi винагорода Глушко С.М. не виплачувалась.
Глушко С.М. не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Ранiше займав посади: голова привлiння ЗАТ "Укртатнафта", голова Наглядової ради АТ "Ефект".
Стаж керiвної роботи - 33 роки. Змiн на посадi не було.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Фiльштiнський Леонiд Михайлович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

немає немає немає

6.1.4. Рік народження**

1947

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

28

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Тубний завод", генеральний директор

6.1.8. Опис

Фiльштiнський Л.М. не надав згоди на розкриття паспортних даних .
Повноваження та обов'язки Фiльштiнського Л.М. визначенi Статутом та Положенням про наглядову раду товариства.
Фiльштiнський Л.М. не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
У звiтному роцi винагорода Фiльштiнському Л.М. не виплачувалась.
Фiльштiнський Л.М. у звiтному роцi обiймав посаду генерального директора ТОВ "Тубний завод", м. Харкiв, вул. Георгiївська, 10. Стаж керiвної роботи - 28 рокiв. Змiн на посадi не було.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Азарова Сталiна Маркiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

немає немає немає

6.1.4. Рік народження**

1937

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

29

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

АТ "Ефект", начальник виробничого вiддiлу

6.1.8. Опис

Азарова С.М. не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов'язки Азарової С.М. визначенi статутом та положенням про наглядову раду АТ "Ефект".
Азарова С.М. не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
У звiтному роцi Азаровiй С.М. виплачена винагорода у розмiрi 33175,36гривень.Стаж керiвної роботи - 29 рокiв. Змiн на посадi не було

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Голова ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Усова Вiра Григорiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

немає немає немає

6.1.4. Рік народження**

1948

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

28

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

АТ "Ефект", начальник планово-економiчного вiддiлу

6.1.8. Опис

Усова В.Г. не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов'язки Усової В.Г. визначенi Статутом та Положенням про ревiзiйну комiсiю Товариства .
Усова В.Г. не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
У звiтному роцi винагорода Усовiй В.Г. (як посадовiй особi АТ "Ефект") не виплачувалась.
Усова В.Г. у звiтному перiодi займала посаду начальника планово-економiчного вiддiлу.
Стаж керiвної роботи - 28 рокiв. Змiн на посадi не було.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

член ревiзiйнеої комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Григор'єва Тетяна Вiкторiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

немає немає немає

6.1.4. Рік народження**

1960

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

АТ "Ефект", оформлювач готової продукцiї

6.1.8. Опис

Григор'єва Т.В. не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов'язки Григор'євої Т.В.визначенi Статутом та Положенням про ревiзiйну комiсiю Товариства .
Григор'єва Т.В. не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
У звiтному роцi винагорода Григор'євiй Т.В. (як посадовiй особi АТ "Ефект") не виплачувалась.
Григор'єва Т.В. у звiтному перiодi працювала оформлювачем готової продукцiї на ТОВ "Фiтодоктор", м. Харкiв, вул. Георгiївська, 10. Стажу керiвної роботи не має. Змiн на посадi не було.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

член ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лук'янчiкова Марина Костянтинiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

немає немає немає

6.1.4. Рік народження**

1960

6.1.5. Освіта**

середньо-технiчна

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Фiтодоктор", пакувальник косметичної продукцiї

6.1.8. Опис

Лук'янчiкова М.К. не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов'язки Лук'янчiкової М.К. визначенi Статутом та Положенням про ревiзiйну комiсiю Товариства .
Лук'янчiкова М.К. не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
У звiтному роцi винагорода Лук'янчiковiй М.К. (як посадовiй особi АТ "Ефект") не виплачувалась.
Лук'янчiкова М.К. у звiтному перiодi працювала пакувальником косметичної продукцiї на ТОВ "Фiтодоктор", м. Харкiв, вул. Георгiївська, 10. Стажу керiвної роботи не має.
Змiн на посадi не було.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Генеральний директор

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бобик Дмитро Iллiч

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

немає немає немає

6.1.4. Рік народження**

1958

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

28

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

АТ "Ефект", фiнансовий директор

6.1.8. Опис

Бобик Д.I. не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Бобик Д.I. є одноосiбним виконавчим органом товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю АТ "Ефект".
Повноваження та обов'язки Бобика Д.I. визначенi Статутом та трудовим контрактом.
Бобик Д.I. не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
У звiтному роцi виплачена винагорода Бобику Д.I. у сумi 71607,17 грн.
Стаж керiвної роботи - 28 рокiв. Змiн на посадi не було.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Плотнiкова Iрина Iванiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

немає немає немає

6.1.4. Рік народження**

1959

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

22

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПП "Елiт-Косметик", головний бухгалтер

6.1.8. Опис

Плотнiкова I.I. не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Плотнiкова I.I. - головний бухгалтер товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю АТ "Ефект".
Повноваження та обов'язки Плотнiкової I.I визначенi дiючим законодавством.
Плотнiкова I.I. не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
У звiтному роцi виплачена винагорода Плотнiковiй I.I.у сумi 68189,50 грн.
Стаж керiвної роботи - 22 роки. Змiн на посадi не було.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Голова наглядової ради

Глушко Сергiй Миколайович

немає немає немає

 

2601

86.99

2601

0

0

0

член наглядової ради

Фiльштiнський Леонiд Михайлович

немає немає немає

 

325

10.8696

325

0

0

0

член наглядової ради

Азарова Сталiна Маркiвна

немає немає немає

 

1

0.0334

1

0

0

0

Голова ревiзiйної комiсiї

Усова Вiра Григорiвна

немає немає немає

 

1

0.0334

1

0

0

0

член ревiзiйної комiсiї

Григор'єва Тетяна Вiкторiвна

немає немає немає

 

5

0.1672

5

0

0

0

член ревiзiйної комiсiї

Лук'янчикова Марина Костянтинiвна

немає немає немає

 

3

0.10030000000

3

0

0

0

Генеральний директор

Бобик Дмитро Iллiч

немає немає немає

 

0

0.00

0

0

0

0

головний бухгалтер

Плотнiкова Iрина Iванiвна

немає немає немає

 

0

0.00000000000

0

0

0

0

Усього

2936

98.193979933

2936

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.


7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Фiзична особа

немає немає немає

01.01.2013

2601

86.99

2601

0

0

0

Фiзична особа

немає немає немає

01.01.2013

325

10.8696

325

0

0

0

Усього

2926

97.859531772

2926

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.


8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

18.04.2012

Кворум зборів**

97.66

Опис

Згiдно з рiшеннями Наглядової ради вiд 06.03.2012 року (протокол №6), та вiд 23.03.2012 року (протокол №9), було прийняте рiшення про проведення рiчних загальних зборiв з наступним порядком денним: Порядок денний зборiв: 1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних загальних зборiв АТ „ЕФЕКТ”. 1.1. Встановлення кiлькiсного складу лiчильної комiсiї. 1.2. Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї. 1.3. Обрання секретаря рiчних загальних зборiв. 1.4. Затвердження порядку голосування на рiчних загальних зборах. 1.5. Затвердження регламенту роботи рiчних загальних зборiв. 2. Звiт наглядової ради АТ „ЕФЕКТ” за 2011 рiк. Затвердження звiту наглядової ради за 2011 рiк. 3. Звiт генерального директора АТ „ЕФЕКТ” про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2011 рiк. Затвердження рiчного звiту та балансу АТ „ЕФЕКТ” за 2011 рiк. 4. Звiт ревiзiйної комiсiї АТ „ЕФЕКТ” за 2011 рiк. Затвердження звiту ревiзiйної комiсiї за 2011 рiк. Затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї за 2011 рiк. 5. Затвердження розподiлу прибутку та покриття збиткiв АТ „ЕФЕКТ” за 2011 рiк. 6. Затвердження рiшення про виплату рiчних дивiдендiв та їх розмiр. 7. Визначення основних напрямкiв дiяльностi АТ „ЕФЕКТ” на 2012 рiк. 8. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради, генерального директора, ревiзiйної комiсiї АТ „ЕФЕКТ”. 9. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради АТ „ЕФЕКТ”. 10. Обрання членiв наглядової ради АТ „ЕФЕКТ”: 10.1. Прийняття рiшення про кiлькiсний склад наглядової ради. 10.2. Обрання персонального складу наглядової ради. 10.3. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами наглядової ради. 10.4. Встановлення розмiру винагороди членiв наглядової ради. 10.5. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами наглядової ради. 11. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв ревiзiйної комiсiї АТ „ЕФЕКТ”. 12. Обрання членiв ревiзiйної комiсiї АТ „ЕФЕКТ”. 12.1. Прийняття рiшення про кiлькiсний склад ревiзiйної комiсiї. 12.2. Обрання персонального складу ревiзiйної комiсiї. 12.3. Затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами ревiзiйної комiсiї. 12.4. Встановлення розмiру винагороди членiв ревiзiйної комiсiї. 12.5. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв, контрактiв з членами ревiзiйної комiсiї. 13. Затвердження кошторису витрат на утримання наглядової ради АТ „ЕФЕКТ” на 2013 рiк. 14. Затвердження принципiв корпоративного управлiння АТ „ЕФЕКТ”. 15. Про реалiзацiю обладнання. Про проведення рiчних загальних зборiв та порядок денний акцiонери товариства повiдомленi персонально. Згiдно з вимогами Закону „Про акцiонернi товариства” проведенi публiкацiї в офiцiйному друкованому органi - Бюлетень „Цiннi папери України”: № 45 вiд 12.03.2012 року „Про проведення загальних зборiв”; № 56 вiд 27.03.2012 року „Про включення до порядку денного нового питання”. По першому питанню порядку денного: Слухали: Голову зборiв Глушка Сергiя Миколайовича про вирiшення питань порядку проведення рiчних загальних зборiв: встановлення кiлькiсного складу лiчильної комiсiї, обрання голови та членiв лiчильної комiсiї, обрання секретаря рiчних загальних зборiв, затвердження порядку голосування на рiчних загальних зборах, затвердження регламенту роботи рiчних загальних зборiв. 1.1. Для проведення процедури голосування на рiчних загальних зборах Глушко С.М. пропонує обрати лiчильну комiсiю в складi трьох осiб та доручити реєстрацiйнiй комiсiї провести пiдрахунок голосiв по виборах лiчiльної комiсiї. Iнших пропозицiй не надiйшло. Результат голосування: «за» - 2920 голосiв (100,00 % , тут i далi - вiд кiлькостi присутнiх на зборах) «проти» - немає, або 0 % «утримались» - немає, або 0 % (згiдно з протоколом реєстрацiйної комiсiї №3 вiд 18.04.2012 року) 1.2. Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї: Слухали: Голову зборiв Глушка Сергiя Миколайовича про обрання Плотнiкової I.I. головою лiчильної комiсiї. Iнших пропозицiй не надiйшло. Результат голосування: «за» - 2920 голосiв (100,00 %) «проти» - немає, або 0 % «утримались» - немає, або 0 % (згiдно з протоколом реєстрацiйної комiсiї №3 вiд 18.04.2012 року) Вирiшили: обрати Плотнiкову I.I. головою лiчильної комiсiї. Слухали: Голову зборiв Глушка Сергiя Миколайовича про обрання Дугiна В.Б. членом лiчильної комiсiї. Iнших пропозицiй не надiйшло. Результат голосування: «за» - 2920 голосiв (100,00 %) «проти» - немає, або 0 % «утримались» - немає, або 0 % (згiдно з протоколом реєстрацiйної комiсiї №3 вiд 18.04.2012 року) Вирiшили: обрати Дугiна В.Б. членом лiчильної комiсiї. Слухали: Голову зборiв Глушка Сергiя Миколайовича про обрання Клименко Л.Д. членом лiчильної комiсiї. Iнших пропозицiй не надiйшло. Результат голосування: «за» - 2920 голосiв (100,00 %) «проти» - немає, або 0 % «утримались» - немає, або 0 % (згiдно з протоколом реєстрацiйної комiсiї №3 вiд 18.04.2012 року) Вирiшили: обрати Клименко Л.Д. членом лiчильної комiсiї. 1.3. Для ведення протоколу рiчних загальних зборiв необхiдно обрати секретаря зборiв. Виступила: Член наглядової ради Азарова Сталiна Маркiвна з пропозицiєю обрати секретарем зборiв Кононенко Яну Володимирiвну. Iнших пропозицiй не надiйшло. Результат голосування: «за» - 2920 голосiв, або 100,00 % «проти» - немає, або 0 % «утримались» - немає, або 0 % (згiдно з протоколом лiчильної комiсiї №1 вiд 18.04.2012 року) Вирiшили: Обрати секретарем зборiв Кононенко Яну Володимирiвну. 1.4. Затвердити порядок голосування на рiчних загальних зборах. Виступила: Член наглядової ради Азарова С.М. з пропозицiєю обрати порядок голосування: 1. Обрання ревiзiйної комiсiї бюлетенями для кумулятивного голосування. 2. Iншi питання iндивiдуальними картками. Iнших пропозицiй не надiйшло. Результат голосування: «за» - 2920 голосiв, або 100,00 % «проти» - немає, або 0 % «утримались» - немає, або 0 % (згiдно з протоколом лiчильної комiсiї №1 вiд 18.04.2012 року). Вирiшили: Затвердити порядок голосування: 1. Обрання ревiзiйної комiсiї бюлетенями для кумулятивного голосування. 2. Iншi питання iндивiдуальними картками. 1.5. Встановлення регламенту рiчних загальних зборiв. Виступив: Голова наглядової ради Глушко С.М. запропонував встановити регламент: час доповiдi – до 10 хвилин; вiдповiдi на запитання – до 5 хвилин; час виступу – до 5 хвилин. Iнших пропозицiй не надiйшло. Результат голосування: «за» - 2920 голосiв, або 100,00 % «проти» - немає, або 0 % «утримались» - немає, або 0 % (згiдно з протоколом лiчильної комiсiї №1 вiд 18.04.2012 року). Вирiшили: Встановити регламент: час доповiдi – до 10 хвилин; вiдповiдi на запитання – до 5 хвилин; час виступу – до 5 хвилин. По другому питанню порядку денного: Слухали: Голову наглядової ради Глушка Сергiя Миколайовича зi звiтом наглядової ради АТ „ЕФЕКТ” за 2011 рiк. Звiт додається на 4-х сторiнках. Виступили: Генеральний директор АТ „ЕФЕКТ” Бобик Д.I. з позитивною оцiнкою роботи наглядової ради та запропонував затвердити звiт наглядової ради АТ „ЕФЕКТ” за 2011 рiк. Голова ради трудового колективу АТ „ЕФЕКТ” Клименко Л.Д. з задовiльною оцiнкою роботи наглядової ради за 2011 рiк. Глушко С.М.: Якi будуть пропозицiї щодо затвердження звiту наглядової ради? Бобик Д.I. пропонує затвердити звiт наглядової ради АТ „ЕФЕКТ” за 2011 рiк. Результат голосування: «за» - 2920 голосiв, або 100,00 % «проти» - немає, або 0 % «утримались» - немає, або 0 % (згiдно з протоколом лiчильної комiсiї №1 вiд 18.04.2012 року) Вирiшили: Затвердити звiт наглядової ради АТ „ЕФЕКТ” за 2011 рiк. По третьому питанню порядку денного: Слухали: Генерального директора товариства Бобика Дмитра Iллiча про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2011 рiк та балансу АТ „ЕФЕКТ” за 2011 рiк. Звiт за 2011 рiк додається на 5-ти сторiнках. Баланс за 2011 рiк додається на 2-х сторiнках. Звiт про фiнансовi результати за 2011 рiк додається на 2-х сторiнках. Запитань та пропозицiй не надiйшло. Слухали: Голову зборiв Глушка Сергiя Миколайовича, який запропонував затвердити звiт генерального директора АТ „ЕФЕКТ” Бобика Дмитра Iллiча про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2011 рiк та баланс АТ „ЕФЕКТ” за 2011 рiк. Роботу генерального директора вважати задовiльною. Iнших пропозицiй не надiйшло. Результат голосування: «за» - 2920 голосiв, або 100,00 % «проти» - немає, або 0 % «утримались» - немає, або 0 % (згiдно iз протоколом лiчильної комiсiї №1 вiд 18.04.2012 року) Вирiшили: Затвердити звiт генерального директора АТ „ЕФЕКТ” Бобика Д.I. про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2011 рiк та балансу АТ „ЕФЕКТ” за 2011 рiк. Роботу генерального директора вважати задовiльною. По четвертому питанню порядку денного: Слухали: Голову Ревiзiйної комiсiї Усову Вiру Григорiвну зi звiтом про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi АТ „ЕФЕКТ” за 2011 рiк та висновками Ревiзiйної комiсiї АТ „ЕФЕКТ”. Звiт та висновки додаються на 6-ти сторiнках. Виступила акцiонер Шарикова Е.В. iз запитанням: „Що входить до формулювання „Iншi товари”, „Перепродажi”? Слухали вiдповiдь Голови Ревiзiйної комiсiї Усової В.Г.: „Для отримання прибутку ми закуповуємо стороннi товари для перепродажу, наприклад, мило туалетне, продаж якого склав 3,9 млн. грн. за звiтний перiод, а отриманий прибуток склав 56,6 тис. грн.” Виступила акцiонер Шарикова Е.В. iз запитанням: „Тобто отриманий прибуток вiд перепродажу склав 56,6 тис. грн., а вiд виробництва усiх видiв дiяльностi - 45 тис. грн.?” Слухали вiдповiдь Голови Ревiзiйної комiсiї Усової В.Г.: „Так, отриманий прибуток вiд перепродажу склав 56,6 тис. грн., а вiд виробництва усiх видiв дiяльностi - 45 тис. грн.” Слухали: Голову зборiв Глушка Сергiя Миколайовича, який запропонував затвердити рiчний звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї АТ „ЕФЕКТ” за 2011 рiк. Iнших запитань та пропозицiй не надiйшло. Результат голосування: «за» - 2918 голосiв або 99,93 % «проти» - немає, або 0 % «утримались» - 2 голоси, або 0,0669 % (згiдно з протоколом лiчильної комiсiї №1 вiд 18.04.2012 року). Вирiшили: Затвердити рiчний звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї АТ „ЕФЕКТ” за 2011 рiк. По п’ятому питанню порядку денного: Слухали: Генерального директора товариства Бобика Дмитра Iллiча про розподiл прибутку i збиткiв АТ „ЕФЕКТ” за 2011 рiк. Звiт додається на 1 сторiнцi. Доповiдач запропонував затвердити розподiл прибутку АТ „ЕФЕКТ” за 2011 рiк наступним чином: суму прибутку у розмiрi 44 850,00 гривень з прибутку 2011 року направити на виплату дивiдендiв акцiонерам АТ „ЕФЕКТ”. Доповiдач просив акцiонерiв надати згоду на списання безнадiйних збиткiв: дебiторської заборгованостi на загальну суму 123 440,58 гривень та фiнансових iнвестицiй у сумi 559,40 гривень. Виступила акцiонер Шарикова Е.В. iз пропозицiєю: „Здiйснювати контроль з проблеми безнадiйних збиткiв наступного року. Запровадити заходи контролю до генерального директора АТ „ЕФЕКТ” з питань збуту парфумерiї.” Шарикова Е.В. не наполягала на голосуваннi своєї пропозицiї. Глушко С.М. запропонував провести голосування по питанню розподiлу прибуткiв i збиткiв за 2011 рiк, запропонований генеральним директором. Результат голосування: «за» - 2918 голосiв або 99,93 % «проти» - 2 голоси, або 0,0669 % «утримались» - немає, або 0 % (згiдно з протоколом лiчильної комiсiї №1 вiд 18.04.2012 року) Вирiшили: Затвердити розподiл прибутку АТ „ЕФЕКТ” за 2011 рiк наступним чином: суму прибутку у розмiрi 44 850,00 гривень з прибутку 2011 року направити на виплату дивiдендiв акцiонерам АТ „ЕФЕКТ”. Надати згоду на списання безнадiйних збиткiв: дебiторської заборгованостi на загальну суму 123 440,58 гривень та фiнансових iнвестицiй у сумi 559,40 гривень. По шостому питанню порядку денного: Слухали: Генерального директора товариства Бобика Дмитра Iллiча про прийняття рiшення про виплату рiчних дивiдендiв та їх розмiр. Iнформацiя додається на 1 сторiнцi. Генеральний директор запропонував виплатити дивiденди акцiонерам АТ „ЕФЕКТ” у розмiрi 200,00 грн. (двiстi гривень 00 копiйок) на 1 (одну) акцiю. Слухали: Голову зборiв Глушка Сергiя Миколайовича, який звернувся до акцiонерiв з проханням пiдтримати пропозицiю генерального директора щодо виплати дивiдендiв. В обговореннi питання взяли участь усi присутнi. Iнших пропозицiй не надiйшло. Результат голосування: «за» - 2920 голосiв або 100,00 % «проти» - немає, або 0 % «утримались» - немає, або 0 % (згiдно з протоколом лiчильної комiсiї № 1 вiд 18.04.2012 року) Вирiшили: Затвердити рiшення про виплату рiчних дивiдендiв у розмiрi 200,00 грн. (двiстi гривень 00 копiйок) на 1 (одну) акцiю. По сьомому питанню порядку денного: Слухали: Генерального директора товариства Бобика Дмитра Iллiча про визначення основних напрямкiв дiяльностi АТ „ЕФЕКТ” на 2012 рiк. Iнформацiя „Основнi напрямки дiяльностi АТ „ЕФЕКТ” на 2012 рiк” додається на 2-х сторiнках. Виступила акцiонер Шарикова Е.В.: „Пропоную змiнити асортимент парфумерної продукцiї, а саме: випускати мiнi-парфуми („духи-ручка”) по 30 мг замiсть одеколону „Тройной”, який не користується попитом. Слухали члена Наглядової ради Фiльштiнського Л.М.: „Надайте письмово свою пропозицiю та бiзнес-план з вiдповiдними розрахунками щодо випуску мiнi-парфумiв („духи-ручка”) по 30 мг”. Виступив: Голова зборiв Глушко Сергiй Миколайович з пропозицiєю затвердити основнi напрямки дiяльностi АТ „ЕФЕКТ” на 2012 рiк з урахуванням доповнень та змiн: Продовжити роботу по здачi примiщень в оренду та по наданню послуг; Продовжити нарощування виробництва та реалiзацiю води у склянiй та полiмернiй тарi об'ємом 0,33 л; 0,5 л; 1 л; Здiйснити оформлення нормативно-технiчної документацiї для реалiзацiї проекту по бутилюванню; Активiзувати роботу вiддiлу збуту; Об’єм виробництва парфумерної продукцiї запланувати в обсязi 95% вiд рiвня 2011 року. В обговореннi питання взяли участь усi присутнi. Iнших пропозицiй не надiйшло. Результат голосування: «за» - 2920 голосiв або 100,00 % «проти» - немає, або 0 % «утримались» - немає, або 0 % (згiдно з протоколом лiчильної комiсiї №1 вiд 18.04.2012 року) Вирiшили: Затвердити основнi напрямки дiяльностi АТ „ЕФЕКТ” на 2012 рiк з урахуванням доповнень та змiн: Продовжити роботу по здачi примiщень в оренду та по наданню послуг; Продовжити нарощування виробництва та реалiзацiю води у склянiй та полiмернiй тарi об'ємом 0,33 л; 0,5 л; 1 л; Здiйснити оформлення нормативно-технiчної документацiї для реалiзацiї проекту по бутилюванню; Активiзувати роботу вiддiлу збуту; Об’єм виробництва парфумерної продукцiї запланувати в обсязi 95% вiд рiвня 2011 року. По восьмому питанню порядку денного: Слухали: Голову зборiв Глушка Сергiя Миколайовича, який запропонував ухвалити роботу наглядової ради, генерального директора, ревiзiйної комiсiї АТ „ЕФЕКТ” та вважати її задовiльною. Iнших пропозицiй не надiйшло. Результат голосування: «за» - 2920 голосiв або 100,00 % «проти» - немає, або 0 % «утримались» - немає, або 0 % (згiдно з протоколом лiчильної комiсiї №1 вiд 18.04.2012 року) Вирiшили: Ухвалити роботу виборних органiв наглядової ради, генерального директора, ревiзiйної комiсiї АТ „ЕФЕКТ” та вважати її задовiльною. По дев’ятому питанню порядку денного: Слухали: Голову зборiв Глушка Сергiя Миколайовича, який доповiв, що вiдповiдно до вимог Закону України „Про акцiонернi товариства” та статуту товариства строк повноважень членiв Наглядової ради спливає 01 червня 2012 року та запропонував прийняти рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради АТ „ЕФЕКТ” у складi: Азарової С.М., Глушка С.М., Фiльштiнського Л.М. з 18 квiтня 2012 року. Iнших пропозицiй не надiйшло. Результат голосування: «за» - 2920 голосiв або 100,00 % «проти» - немає, або 0 % «утримались» - немає, або 0 % (згiдно з протоколом лiчильної комiсiї №1 вiд 18.04.2012 року) Вирiшили: Припинити повноваження членiв наглядової ради АТ „ЕФЕКТ” у складi: Азарової С.М., Глушка С.М., Фiльштiнського Л.М. з 18 квiтня 2012 року. По десятому питанню порядку денного: Слухали: Голову зборiв Глушка Сергiя Миколайовича про обрання членiв наглядової ради АТ „ЕФЕКТ”, який запропонував: 10.1. Встановити кiлькiсний склад наглядової ради у складi 3 (трьох) осiб. Iнших пропозицiй не надiйшло. Результат голосування: «за» - 2920 голосiв (100,00 %) «проти» - немає, або 0 % «утримались» - немає, або 0 % (згiдно з протоколом лiчiльної комiсiї №1 вiд 18.04.2012 року) Вирiшили: Встановити кiлькiсний склад наглядової ради у складi 3 (трьох) осiб. 10.2. Розглянути обрання персонального складу наглядової ради з 18 квiтня 2012 року, а саме: Азарову С.М.; Глушка С.М.; Фiльштiнського Л.М. Iнших пропозицiй не надiйшло. Слухали: Голову зборiв Глушка Сергiя Миколайовича про обрання члена наглядової ради Азарової С.М. Результат голосування: «за» - 2920 голосiв (100,00 %) «проти» - немає, або 0 % «утримались» - немає, або 0 % (згiдно з протоколом лiчiльної комiсiї №1 вiд 18.04.2012 року) Слухали: Голову зборiв Глушка Сергiя Миколайовича про обрання члена наглядової ради Глушка С.М. Результат голосування: «за» - 2920 голосiв (100,00 %) «проти» - немає, або 0 % «утримались» - немає, або 0 % (згiдно з протоколом лiчiльної комiсiї №1 вiд 18.04.2012 року) Слухали: Голову зборiв Глушка Сергiя Миколайовича про обрання члена наглядової ради Фiльштiнського Л. М. Результат голосування: «за» - 2920 голосiв (100,00 %) «проти» - немає, або 0 % «утримались» - немає, або 0 % (згiдно з протоколом лiчiльної комiсiї №1 вiд 18.04.2012 року) Вирiшили: Обрати персональний склад наглядової ради з 18 квiтня 2012 року: Азарову Сталiну Маркiвну; Глушка Сергiя Миколайовича; Фiльштiнського Леонiда Михайловича. 10.3. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами наглядової ради, згiдно представлених проектiв. Заперечень та iнших пропозицiй не надiйшло. Результат голосування: «за» - 2920 голосiв (100,00 %) «проти» - немає, або 0 % «утримались» - немає, або 0 % (згiдно з протоколом лiчiльної комiсiї №1 вiд 18.04.2012 року) Вирiшили: Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами наглядової ради. 10.4. Встановити розмiр винагороди членiв наглядової ради згiдно до представлених цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв). Результат голосування: «за» - 2920 голосiв (100,00 %) «проти» - немає, або 0 % «утримались» - немає, або 0 % (згiдно з протоколом лiчiльної комiсiї №1 вiд 18.04.2012 року) Вирiшили: Встановити розмiр винагороди членiв наглядової ради, згiдно до представлених цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв). 10.5. Обрати генерального директора Бобика Дмитра Iллiча уповноваженим пiдписати договори (контракти) з членами наглядової ради. Iнших пропозицiй не надiйшло. Результат голосування: «за» - 2920 голосiв (100,00 %) «проти» - немає, або 0 % «утримались» - немає, або 0 % (згiдно з протоколом лiчiльної комiсiї №1 вiд 18.04.2012 року) Вирiшили: Обрати генерального директора Бобика Дмитра Iллiча уповноваженим пiдписати договори (контракти) з членами наглядової ради. По одинадцятому питанню порядку денного: Слухали: Голову зборiв Глушка Сергiя Миколайовича, який доповiв, що вiдповiдно до вимог Закону України „Про акцiонернi товариства” та статуту товариства строк повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї спливає 01 червня 2012 року. Глушко С.М. запропонував прийняти рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiссiї АТ „ЕФЕКТ” у складi: Григор’євої Т.В., Лу’янчикової М.К., Усової В.Г. з 18 квiтня 2012 року. В обговореннi питання взяли участь усi присутнi. Результат голосування: «за» - 2920 голосiв або 100,00 % «проти» - немає, або 0 % «утримались» - немає, або 0 % (згiдно з протоколом лiчильної комiсiї №1 вiд 18.04.2012 року) Вирiшили: Припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї АТ „ЕФЕКТ” Григор’євої Тетяни Вiкторiвни, Лук’янчикової Марини Костянтинiвни, Усової Вiри Григорiвни з 18 квiтня 2012 року. По дванадцятому питанню порядку денного: Слухали: Голову зборiв Глушка Сергiя Миколайовича про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї АТ „ЕФЕКТ”, який запропонував: 12.1. Прийняти рiшення про кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї у складi 3 (трьох) осiб. Iнших пропозицiй не надiйшло. Результат голосування: «за» - 2920 голосiв або 100,00 % «проти» - немає, або 0 % «утримались» - немає, або 0 % (згiдно з протоколом лiчильної комiсiї №1 вiд 18.04.2012 року) Вирiшили: Встановити кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї у складi 3 (трьох) осiб. 12.2. Обрати персональний склад Ревiзiйної комiсiї з 18 квiтня 2012 року, а саме: Григор’єву Т.В., Лук’янчикову М.К., Усову В.Г. згiдно анкетних даних кандидатiв. Пропоную проголосувати бюлетенями для кумулятивного голосування за вище запропонованих кандидатiв. Результат кумулятивного голосування: за Григор’єву Т.В. - 2920 голосiв; за Лук’янчикову М.К. – 2920 голосiв; за Усову В.Г. - 2920 голосiв. Вирiшили: Згiдно бюлетенiв кумулятивного голосування i набраних голосiв вважати обраними до Ревiзiйної комiсiї з 18 квiтня 2012 року: Григор’єву Тетяну Вiкторiвну, Лук’янчикову Марину Костянтинiвну, Усову Вiру Григорiвну. 12.3. Затвердити умови цивiльно-правових, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї. Iнших пропозицiй не надiйшло. Результат голосування: «за» - 2920 голосiв або 100,00 % «проти» - немає, або 0 % «утримались» - немає, або 0 % (згiдно з протоколом лiчильної комiсiї №1 вiд 18.04.2012 року) 12.4. Встановити безоплатний розмiр винагороди членiв Ревiзiйної комiсiї. Iнших пропозицiй не надiйшло. Результат голосування: «за» - 2920 голосiв або 100,00 % «проти» немає, або 0 % «утримались» - немає, або 0 % (згiдно з протоколом лiчильної комiсiї №1 вiд 18.04.2012 року) Вирiшили: Встановити безоплатний розмiр винагороди членiв Ревiзiйної комiсiї. 12.5. Обрати генерального директора Бобика Дмитра Iллiча уповноваженим пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Ревiзiйної комiсiї. Iнших пропозицiй не надiйшло. Результат голосування: «за» - 2920 голосiв або 100,00 % «проти» - немає, або 0 % «утримались» - немає, або 0 % (згiдно з протоколом лiчильної комiсiї №1 вiд 18.04.2012 року) Вирiшили: Обрати генерального директора Бобика Дмитра Iллiча уповноваженим пiдписати договори (контракти) з членами Ревiзiйної комiсiї. По тринадцятому питанню порядку денного: Слухали: Голову зборiв Глушка Сергiя Миколайовича, який доповiв про необхiднiсть затвердження кошторису витрат на утримання наглядової ради на 2013 рiк, вiн запропонував розглянути й затвердити кошторис витрат по забезпеченню роботи наглядової ради АТ „ЕФЕКТ” на 2013 рiк у розмiрi 228 005,00 гривень. Кошторис додається на 1 сторiнцi. Запитань та iнших пропозицiй не надiйшло. Результат голосування: «за» - 2920 голосiв, або 100,00 % «проти» - немає, або 0 % «утримались» - немає, або 0 % (згiдно з протоколом лiчильної комiсiї вiд 18.04.2012 року) Вирiшили: Затвердити кошторис витрат на утримання наглядової ради АТ „ЕФЕКТ” на 2013 рiк у розмiрi 228 005,00 гривень. По чотирнадцятому питанню порядку денного: Слухали: Члена наглядової ради Азарову Сталiну Маркiвну про необхiднiсть розгляду та затвердження загальними зборами принципiв корпоративного управлiння АТ „ЕФЕКТ”. Проект принципiв корпоративного управлiння АТ „ЕФЕКТ” було надано акцiонерам для ознайомлення. Слухали: Юрисконсульта Ярошенко Олену Володимирiвну, яка доповiла, що запропонований проект принципiв корпоративного управлiння АТ „ЕФЕКТ” вiдповiдає чинному законодавству та змiсту Статуту АТ „ЕФЕКТ”. Запитань на iнших пропозицiй не надiйшло. Результат голосування: «за» - 2920 голосiв, або 100,00 % «проти» - немає, або 0 % «утримались» - немає, або 0 % (згiдно з протоколом лiчильної комiсiї №1 вiд18.04.2012 року) Вирiшили: Затвердити принципи корпоративного управлiння АТ „ЕФЕКТ”. По п’ятнадцятому питанню порядку денного: Слухали: Генерального директора товариства Бобика Дмитра Iллiча з iнформацiєю про реалiзацiю обладнання. Iнформацiя додається на 7 сторiнках. Доповiдач запропонував затвердити рiшення про реалiзацiю обладнання. Слухали: Голову зборiв Глушка Сергiя Миколайовича, який доповiв про недоцiльнiсть реалiзовувати обладнання за залишковою вартiстю та запропонував зробити додаткову незалежну оцiнку обладнання. Виступила акцiонер Шарикова Е.В. з питанням: „Коли будуть виплаченi дивiденди?” Слухали: Члена Наглядової ради Азарову Сталiну Маркiвну, яка доповiла про те, що iнформацiя про сплату дивiдендiв та строк виплати буде надана у письмовiй формi кожному акцiонеру згiдно Статуту. Слухали: Голову зборiв Глушка Сергiя Миколайовича, який доповiв про те, що сплата дивiдендiв буде здiйснена пiсля реалiзацiї обладнання. В обговореннi питання взяли участь усi присутнi. Iнших пропозицiй не надiйшло. Результат голосування: «за» - 2920 голосiв або 100,00 % «проти» - немає, або 0 % «утримались» - немає, або 0 % (згiдно з протоколом лiчильної комiсiї №1 вiд 18.04.2012 року) Вирiшили: 1. Затвердити вартiсть майна згiдно незалежної оцiнки, проведеної суб'єктом оцiночної дiяльностi - ПП „АСС-А” згiдно договору №11-04/12 вiд 11.04.2012 р., але не нижче залишкової вартостi по кожному пункту, наступного обладнання: Найменування, марка Iнв.№ Рiк випуску Вартiсть,грн. без врахув. ПДВ 1. Реактор Фрiма VME-1300 1372 1990 16662,71 2. Реактор Фрiма VME-1800 1462 1990 188844,64 3. Реактор Фрiма VME-1800 1544 1990 125713,78 4. Автоматична наповнювальна машина для туб 1542 2002 113000,00 5. Автоматична наповнювальна машина для туб КХ-601 1550 2005 153600,00 6. Машина етикетировочна автоматичного типу, модель СК-010 1567 2006 47005,29 7. Дозаторна машина FLEXO 1568 2006 328007,20 Всього 972833,62 2. Генеральному директору Бобику Д.I.: 2.1. Реалiзувати 7 (сiм) одиниць обладнання Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю „Фiтодоктор” на загальну суму 972833,62 гривень без ПДВ. 2.2. Провести повторну незалежну оцiнку iншим суб'єктом оцiночної дiяльностi 2 (двох) одиниць наступного обладнання: Найменування, марка Iнв.№ Рiк випуску Залишкова вартiсть ,грн. 1. Автоматическая линия для производства зубной пасты „Прессиндустрия” 1466 1981 7 065, 31 2. Машина для завинчивания колпачков VAM 1583 2006 166 715,97 2.3. Запропонувати ТОВ „Фiтодоктор” придбати вищевказанi двi одиницi обладнання по цiнi повторної оцiнки незалежного оцiнювача. В разi отримання згоди, реалiзувати вищевказанi двi одиницi обладнання. Реалiзацiю обладнання здiйснити з дотриманням усiх вимог законодавства. 2.4. Пiсля реалiзацiї обладнання внести вiдповiднi змiни в договiр оренди обладнання з ТОВ „Фiтодоктор” № 35 вiд 09.01.2012 року. Слухали: Голову рiчних загальних зборiв Глушка Сергiя Миколайовича, який доповiв, що питання порядку денного всi розглянутi. Запитав чи є зауваження до порядку ведення зборiв. Зауважень не надiйшло. На цьому збори завершено.

 


9. Інформація про дивіденди

 

За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що передував звітньому

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

598000.000

0.000

598000.000

0.000

Нарахування дивідендів на одну акцію, грн.

200.000

0.000

200.000

0.000

Сума виплачених дивідендів, грн.

595400.000

0.000

2928.36

0.000

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

27.04.2012

 

22.04.2011

 

Дата виплати дивідендів

28.09.2012

 

30.06.2011

 

Опис

Виплата дивiдендiв за 2011 рiк здiйснювалась в робочi днi з 03 по 28 вересня 2012 року за адресою : м. Харкiв , вул. Георгiєвська ,10, АТ "ЕФЕКТ", 3-й поверх, кiмната бухгалтерiї АТ "ЕФЕКТ" з 9 год.00 хв. до 12 год. та з 12 год.З0 хв. до 16 год. 00 хв. Для одержання дивiдендiв потрiбно пред'явити паспорт та iдентифiкацiйний код. Телефон для довiдок 737 13 94 Перелiк осiб , якi мають право на одержання дивiдендiв , складено на 27 квiтня 2012 року. У разi вiдчуження акцiонером належних йому акцiй пiсля дати складення перелiку осiб ,якi мають право на отримання дивiдендiв , але ранiше дати виплати дивiдендiв , право на отримання дивiдендiв залишається у особи , зазначеної у такому перелiку. На пiдставi прийнятого за пiдсумками року Загальними зборами акцiонерiв рiшення , виплата дивiдендiв здiйснюється у розмiрi 200,00грн.(двiстi гривень 00 коп.) на 1 (одну) акцiю. Дивiденди виплачуються виключно грошовими коштами. Дивiденди виплачуються акцiонерам за вирахуванням податку на доходи фiзичних осiб. Розмiр податку , що стягується, визначається чинним законодавством України. Дата прийняття рiшення про виплату дивiдендiв - 18.04.2012р. АТ не володiє привiлейованими акцiями.


10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "УкрСиббанк"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

09807750

Місцезнаходження

61050 Україна Харківська Червонозаводський Харкiв пр-кт Московський, 60

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

серiя АВ " 507201

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

12.01.2010

Міжміський код та телефон

057 733-92-35

Факс

057 738-80-54

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв

Опис

Публiчне акцiонерне товариство "УкрСиббанк" виконує обов'язки зберiгача, обраного АТ "Ефект" вiдповiдно до вимог "Положення про порядок переведення випуску iменних акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування". затвердженого Рiшенням ДКЦПФР вiд 30.06.2000р. № 98.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

35917889

Місцезнаходження

04107 Україна Київська Шевченкiвський Київ вул. Тропiнiна, буд. 7-г

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

серiя АВ № 498004

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.11.2009

Міжміський код та телефон

044 585-42-40

Факс

044 585-42-40

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Опис

Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв" надає АТ "Ефект" послуги щодо обслуговування випуску цiнних паперiв.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Харкiвська мунiципальна страхова компанiя"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

21186813

Місцезнаходження

61001 Україна Харківська Комiнтернiвський Харкiв вул. Плеханiвська, 63

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

серiя АГ № 569678

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг УКраїни

Дата видачі ліцензії або іншого документа

15.03.2011

Міжміський код та телефон

057 731-94-00

Факс

057 731-99-94

Вид діяльності

Страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв

Опис

Публiчне акцiонерне товариство "Харкiвська мунiципальна страхова компанiя" страхує цивiльно-правоау вiдповiдальнiсть власникiв наземних транспортних засобiв АТ "Ефект".

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Приватна аудиторська фiрма "Євроаудит"

Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

24474300

Місцезнаходження

61105 Україна Харківська Комiнтернiвський Харкiв пр-кт Героїв Сталiнграду, 41

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

№ 98

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

057 766-77-89

Факс

057 766-77-89

Вид діяльності

Надання аудиторських послуг

Опис

Приватна аудиторська фiрма "Євроаудит" надає аудиторськi послуги акцiонерному товариству

 


11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

27.05.2010

38/20/1/10

Харкiвське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000068902

 

Бездокументарні іменні

400.000

2990

1196000.000

100.000000000000

Опис

Купiвля-продаж акцiй АТ"Ефект" вiдбувається тiльки серед акцiонерiв товариства. Цiннi папери емiтента не входять до лiстингу фондових бiрж.

 


12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

Приватне акцiонерне товариство "Ефект" є правонаступником "Акцiонерного товариства "Ефект" закритого типу, Харкiвської парфумерно-косметичної фабрики "Ефект" у частинi, що визначається договором купiвлi-продажу №021-В вiд 21.12.1993р., i Приватного пiдприємства "Елiт-Косметик". Приватне акцiонерне товариство "Ефект" зареєстроване в ЄДРПОУ 08.12.1995 року за № 1 480 120 0000 012701.
Пiдприємство дiє на пiдставi Статуту, у вiдповiдностi до Цивiльного кодексу України, Господарського кодексу України та чинного законодавства України.
У звiтному перiодi АТ "Ефект" не проводило операцiй злиття, подiлу, приєднання,перетворення i видiлу.
Важливих подiй розвитку пiдприємства у 2012 роцi не було

Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

До складу цiлiсного майнового комплексу Приватного акцiонерного товариства "Ефект" входять:
- цех по виробництву косметичної продукцiї;
- парфумерний цех;
- дiльниця розливу води;
- енергомеханiчна експлуатацiйна служба;
- мiкробiологiчна лабораторiя;
- транспортно-складське господарство;
- склад готової продукцiї;
- вiддiли: постачання i збуту, кадрiв, технiчний, якостi;
- бухгалтерiя;
- служба головних спецiалiстiв
Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв товариство не створювало.
АТ "Ефект" не має дочiрнiх пiдприємств,фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. У звiтному перiодi змiн в органiзацiйнiй структурi не було.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Будь-яких пропозицiй щодо органiзацiї збоку третiх осiб протягои звiтного перiоду не поступало.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Згiдно наказу вiд 24.03.2011р. № 30/1 "Про облiкову полiтику пiдприємства" вiдповiдно до ЗУ "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999р. № 996-ХIV товариство встановило наступну облiкову полiтику:
1. Для вiдображення в бухгалтерському облiку господарських операцiй дотримуватись норм нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, затверджених Мiнфiном України.
2. Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку не застосовувати.
3.Установити порiг iстотностi:
- для активiв, зобов'язань, власного капiталу пiдприємства -5% суми всiх активiв, зобов'язань i власного капiталу вiдповiдно;
- доходiв i витрат - 2% чистого прибутку (збитку) пiдприємства;
- переоцiнки або зменшення корисностi об'єктiв основних засобiв - вiдхилення залишкової вартостi вiд їх справедливої вартостi на 10%;
- визначення подiбних активiв - рiзниця мiж справедливою вартiстю об'єктiв обмiну не бiльше 10%;
- статей фiнансової звiтностi - 200грн.
4. Установити тривалiсть операцiйного циклу:
- виробництво продукцiї - 1 мiсяць;
- надання послуг промислового характеру та оренди - 1 мiсяць.
5. Вiдображати вiдстроченi податковi активи (ВПА) i вiдстроченi податковi зобов'язання (ВПЗ) у рiчнiй фiнансовiй звiтностi.
6. При перерахунку доходiв,витрат i коштiв в iноземнiй валютi застосовувати офiцiйний курс, установлений НБУ.
7. Матерiальнi активи, строк корисного використанняяких бiльше одного року, а вартiсть -менше 2500 грн., вiдносити до малоцiнних необоротних матерiальних активiв.
8. При нарахуваннi амортизацiї основних засобiв у бухгалтерському та податковому облiку застосовувати такi методи:
- для об'єктiв основних засобiв всiх груп - прямолiнiйний метод;
- для малоцiнних необоротних матерiальних активiв i бiблiотечних фондiв, iнших необоротних матерiальних активiв - нараховувати амортизацiю у розмiрi 100% вартостi таких об'єктiв у першому мiсяцi їх використання.
9. При нарахуваннi амортизацiї нематерiальних активiв застосовувати прямолiнiйний метод.
10.Одиницею бухгалтерського облiку запасiв вважати кожне їх найменування.
11. Облiк всiх транспортно-заготiвельних витрат вести на окремому субрахунку. Витрати розподiляти мiж сумою залишку запасiв на кiнець мiсяця i сумою запасiв, що вибули у цьому мiсяцi, - згiдно з п. 9 П(С) БО 9.
12. При вибуттi запасiв застосовувати метод середньозваженої собiвартостi їх оцiнки:
Метод середньозваженої собiвартостi передбачає визначення вартостi кожної одиницi запасiв шляхом дiлення загальної суми вартостi запасiв, що були на початок перiоду i надiйшли за цей перiод, на сумарну кiлькiсть запасiв, що були на початок перiоду i надiйшли за перiод.
13. Ступiнь завершеностi робiт i послуг оцiнювати шляхом визначення питомої ваги витрат, понесених у зв'язку з наданням послуг, у загальнiй очiкуванiй вартостi таких витрат.
14. Прийняти за базу розподiл змiнних i постiйних розподiлених загально-виробничих витрат зарплату працiвникiв, зайнятих у виробництвi.
15. Облiк витрат вести iз застосуванням рахункiв класу 9 Плану рахункiв.
16. Облiк витрат на виробництво i калькулювання виробничої собiвартостi вести згiдно з П(С)БО 16 „Витрати”.
Витрати вiдображаються у балансi одночасно iз зменшенням активiв або збiльшенням зобов'язань, а у Звiтi про фiнансовi результати - одночасно з доходами, для отримання яких вони понесенi.
До виробничої собiвартостi продукцiї включати:
- прямi витрати;
- загальновиробничi витрати.
17. Змiннi загальновиробничi витрати розподiляються на кожний об'єкт витрат на базi заробiтної плати (або на iншiй базi розподiлу) виробничникiв виходячи з фактичної потужностi звiтного перiоду.
Постiйнi загальновиробничi витрати розподiляються на кожну одиницю продукцiї на базi заробiтної плати виробничникiв (або на iншiй базi розподiлу) при нормальнiй потужностi.
Встановити нормальну потужнiсть 90%.
До собiвартостi реалiзованої продукцiї включаються:
- виробнича собiвартiсть продукцiї, яка була реалiзована у звiтному перiодi;
- нерозподiленi постiйнi загальновиробничi витрати;
- наднормативнi виробничi витрати.
Витрати, пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю, якi не включаються до собiвартостi реалiзованої продукцiї (адмiнiстративнi витрати, витрати на збут тощо), квалiфiкуються вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 16 "Витрати". Вказанi витрати вважаються витратами перiоду i вiдображаються у Звiтi про фiнансовi результати.
До складу витрат майбутнiх перiодiв включаються витрати, якi здiйсненi у звiтному перiодi, але пiдлягають вiднесенню до витрат у майбутнiх звiтних перiодах.

Текст аудиторського висновку

Приватна аудиторська фiрма "Євроаудит"
Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi: № 1698 вiд 26.01.2001 року, видано згiдно з Рiшенням Аудиторської палати України № 98, Рiшенням Аудиторської палати України №222/3 вiд 30.11.2010р. продовжено термiн дiї свiдоцтва до 30.11.2015р.
Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ серiя А № 000323 вiд 25.04.2004 року. Розпорядженням
Держфiнпослуг №1363 вiд 13.11.2008р. продовжено термiн дiї свiдоцтва до 26.02.2013р.
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фiнансової звiтностi
приватного акцiонерного товариства ”ЕФЕКТ”
за перiод з 1 сiчня 2012 року по 31 грудня 2012 року.
м. Харкiв
2013р.

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо фiнансових звiтiв
приватного акцiонерного товариства ”Ефект”
за перiод з 1 сiчня 2012 року по 31 грудня 2012 року.

19 квiтня 2013 року м. Харкiв

ПАФ "Євроаудит" (свiдоцтво про внесення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 1698 вiд 26.01.2001 року, видано згiдно з Рiшенням Аудиторської палати України № 98, Рiшенням Аудиторської палати України №222/3 вiд 30.11.2010р. продовжено термiн дiї свiдоцтва до 30.11.2015р., юридична адреса: м. Харкiв, пр. Героїв Сталiнграду, буд. 41, телефон 057-766-77-89) проведено аудит фiнансової звiтностi приватного акцiонерного товариства ”Ефект” станом на 31 грудня 2012 року у складi:
- форми 1 "Баланс";
- форми 2 "Звiт про фiнансовi результати";
- форми 3 "Звiт про власний капiтал";
- форми 4 "Звiт про рух грошових коштiв";
- форми 5 "Примiтки до фiнансової звiтностi".
Зазначена фiнансова звiтнiсть та примiтки до неї надаються до цього аудиторського висновку.
Концептуальною основою складання фiнансової звiтностi приватного акцiонерного товариства ”Ефект” є Положення (Стандарти) бухгалтерського облiку України.
Ми встановили, що бухгалтерський облiк АТ «Ефект» ведеться в електронному режимi методом подвiйних записiв господарських операцiй згiдно iз дiючим Планом рахункiв, затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 291 вiд 30.11.1999 р. по журнально-ордернiй формi рахiвництва iз дотриманням вимог “Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку” (П(С)БО), Закону України “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi” вiд 16.07.99 р. № 996-XIV та iнших законодавчих актiв.
Облiкова полiтика АТ „Ефект” в 2012 роцi була визначена наказом № 30/1 вiд 24.03.2011р.“Про облiкову полiтику пiдприємства”, наказом № 76/1 вiд 09.06.2011р. «Про змiни до наказу про облiкову полiтику», наказом № 123 вiд 25.08.2011р. «Про змiни до наказу про облiкову полiтику», наказом № 163 вiд 25.11.2011р. «Про змiни до наказу про облiкову полiтику», наказом № 40/1 вiд 12.03.2012р. «Про змiни до наказу про облiкову полiтику».
Згiдно iз цими наказами визначення та оцiнка статей балансу та фiнансової i iншої звiтностi протягом 2011- 2012р.р. проводились вiдповiдно до П(С)БО України.

Аудиторський висновок надається Наглядовiй радi приватного акцiонерного товариства "Ефект".

Основнi вiдомостi про АТ «Ефект»
Повне найменування Приватне акцiонерне товариство “Ефект”
Скорочена назва
АТ “Ефект”
Код ЄДРПОУ
00333919

Мiсцезнаходження:
61010, м. Харкiв, вул. Георгiївська, буд. 10
(юридична та фактична адреса розташування АТ „Ефект” спiвпадають)
Зареєстровано:
розпорядженням Харкiвської мiської ради народних депутатiв вiд 08.12.1995р. №1773. Свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи серiї А00 №500991 Харкiвської мiської ради (номер запису 14801200000012701) отримало в 2005 роцi як правонаступник Харкiвської парфумерно–косметичної фабрики „Ефект”.
09.11.2010р. зареєстровано статут Приватного акцiонерного товариства «Ефект» (нова редакцiя пiд реєстрацiйним № 14801050010012701) як правонаступника Акцiонерного товариства «Ефект» закритого типу.


Види дiяльностi (за КВЕД) згiдно iз довiдкою Обласного статистичного управлiння:
20.42 – виробництво парфумних та косметичних засобiв;
11.07 –виробництво безалкогольних напоїв, виробництво мiнеральних вод та iнших вод;
68.20 –надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна;
46.45 – оптова торгiвля парфумними та косметичними
товарами;
46.90 – неспецiалiзована оптова торгiвля;
36.00 – забiр, очищення та постачання води.
Середньооблiкова кiлькiсть працюючих в АТ на 31.12.2012 р.

80 осiб (78 осiб - штатнi працiвники облiкового складу,
2- позаштатнi працiвники зовнiшнi сумiсники)

Рiчний фонд оплати працi 3 261,0тис.грн. Середня заробiтна плата на одного працюючого за 2012 рiк склала 3440,0грн
Аудиторська перевiрка здiйснена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора" та вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затвердженими Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 29.09.2011р. №1360, зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 28 листопада 2011р. за №1358/20096.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цих фiнансових звiтiв у вiдповiдностi до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, якi дiють в Українi. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного вiдображення iнформацiї в фiнансових звiтах, що не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилок; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
Вiдповiдальнiсть аудиторської фiрми
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на пiдставi результатiв нашої аудиторської перевiрки. Ми провели аудиторську перевiрку у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту.
Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансових звiтах. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора. До таких процедур входить i оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансових звiтiв.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.

Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки
Ми безпосередньо не спостерiгали за проведенням iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв, бланкiв суворої звiтностi та розрахункiв в 2012 роцi, тому, що договiр про проведення аудиту з Замовником укладений пiсля проведення iнвентарiзацiї на пiдприємствi.
Резерви для списання сумнiвної та простроченої дебiторської заборгованостi АТ «Ефект» не створює.
Висновок
На нашу думку, за винятком впливу питань, про якi йдеться у попередньому параграфi, фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан приватного акцiонерного товариства ”Ефект” станом на 31.12.2012 року, його фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, у вiдповiдностi до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та чинного законодавства України.
Додаткове розкриття iнформацiї вiдповiдно до вимог Рiшення № 1360

1. Вартiсть чистих активiв АТ ”Ефект” вiдповiдає вимогам чинного законодавства.

2. Згiдно с МСА 720 ”Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть” нами отримана достатня впевненiсть у тому, що немає суттєвої невiдповiдностi мiж перевiреною нами фiнансовою звiтнiстю та iншою iнформацiєю, яка могла б поставити пiд сумнiв достовiрнiсть цiєї фiнансової звiтностi.
3. У ходi перевiрки АТ „Ефект” встановлено, що протягом звiтного року не вiдбувалися значнi правочини (у розмiрi 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008р. №514-IV.
Iнформацiя про дiї, якi можуть вплинути на фiнансово-господарський стан АТ ”Ефект” та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначенi частиною першою статтi 41 Закону України „Про цiннi папери та фондовий ринок” № 3480-IV вiд 23.02.2006р, розкрита в повному обсязi та вiдповiдає чинному законодавству.

4.Структура корпоративного управлiння АТ „Ефект” вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17 вересня 2008 року N 514-VI. На пiдприємствi вiдсутня служба внутрiшнього аудиту.

5. Згiдно с МСА 240 ”Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi” нами отримана достатня впевненiсть у тому, що перевiрена фiнансова звiтнiсть в цiлому не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства чи помилок.

Аудиторська перевiрка здiйснена на пiдставi договору про надання аудиторських послуг № 8/2012 вiд 24.12.2012 р.
Аудиторська перевiрка здiйснювалась в перiод з 03 сiчня по 15 березня 2013 року.
Цей висновок незалежного аудитора складено у трьох примiрниках, що мають рiвну юридичну силу.

Директор
ПАФ "Євроаудит" Гузь Л. Є.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання

АТ "Ефект" займається виробництвом парфумерних засобiв та води питної. Перспективи розвитку виробництва парфумерiї незначнi, а виробництва води питної -дуже обнадiйливi. Пiдприємство надає послуги по здаванню в оренду власного нерухомого майна та обладнання. Ринок послуг - стабiльний.
Процес виробництва i надання послуг не залежить вiд сезонних змiн. Основнi ринки збуту парфумерної продукцiї - Україна, країни СНД, країни Прибалтики, Нiмеччина. Основнi покупцi парфумерної продукцiї: ТОВ "Iнтенсив", ПП Барихiн, ПП Бутенко, ТОВ "Вента", ТОВ "Фiто-Лєк", ПП Бакiров. Основний ринок збуту води питної -Харкiвська область. Основнi покупцi питної води: ФОП Павленко О.В., ФОП Лялюк Л.О., ФОП Приходько А.А., ФОП Попов О.Ю., ФОП Стефанцов А.М. Основнi споживачi послуг АТ "Ефект" - ТОВ "Фiтодоктор", ТОВ "Тубний завод", ТОВ "Полiпласт", ТОВ "БIС-М". Основними ризиками для АТ "Ефект" являються: нестабiльнiсть законодавства (особливо податкового), великi обсяги тiньової економiки, низька платоспроможнiсть населення України. Так як наявнi ризики об'єктивнi i реально впливати на них АТ "Ефект" не може, то пiдприємство зосередило свої зусилля на пiдвищеннi рiвня якостi товарiв, що виробляються, зниженнi їх собiвартостi та просуванню товарiв i послуг на вiдповiдних ринках.
Товариство здiйснює реалiзацiю готової продукцiї через дилерську мережу на територiї України.
Сировиною для виробництва води являється вода iз власної артезiанської свердловини глибиною 811 м. Затвердженi запаси пiдземних вод верхньоюрського водоносного комплексу (протокол ДКЗ України вiд 05.03.2007 № 1240) у кiлькостi i за категорiями:
- 150куб. м./добу (кат. В),
- 150куб. м./добу (кат.С),
-300куб. м./добу (кат.В+кат.С) загалом.
Дiюча свердловина може гарантовано забезпечити сировиною виробництво питної води з перспективою значного росту об'ємiв виробництва.
Основною сировиною для виробництва парфумерної продукцiї є сумiшi запашних речовин. АТ "Ефект" вимушене закуповувати iмпортну сировину так як українськi виробники досить часто не можуть забезпечити високу якiсть товару i регулярнiсть поставок. Проблеми з сировиною для парфумерної продукцiї виникли пiсля вiдмiни нульової ставки на спирт, який використовується при виробництвi парфумерiї. Основним постачальником парфумерної сировини для АТ "Ефект" являється ТОВ " Онiс Трейд".

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування

Основнi придбання та вiдчуження активiв за останнi 5 рокiв, тис.грн.
Придбання Вiдчуження

2008р.
модернiзацiя будiвель - 392,0тис.грн. продаж будiвель - 440,0тис.грн.
купiвля будiвель - 115,0тис.грн. продаж основних засобiв - 242,0тис.грн.
купiвля осн. засобiв - 205,5тис.грн. списання активiв - 1182,0тис.грн.
2009р.
модернiзацiя будiвель - 785,0тис.грн. продаж будiвель - 1357,0тис.грн.
купiвля основн. засобiв - 354,4тис.грн. продаж обладнання - 846,0тис.грн.
списання активiв - 113,0тис.грн.
2010р.
купiвля осн. засобiв - 367,6тис.грн. продаж обладнання - 680,0тис.грн.
реконструкцiя будiвель - 1949,4тис.грн. списання активiв - 137,0тис.грн.
2011р.
купiвля основн. засобiв - 384,2тис.грн. продаж основних засобiв - 79,0тис.грн.
реконструкцiя будiвель - 1308,2тис.грн. списання активiв - 130,0тис.грн.
2012р.
реконструкцiя будiвель - 2718,0тис.грн. продаж обладнання - 1486,8тис.грн.
купiвля осн. зособiв - 1040,0тис.грн. списання активiв - 104,0тис.грн.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Володiння основними засобами здiйнюється на правах власностi на постiйнiй основi. Основнi засоби пiдприємства знаходяться за мiсцем його розташування - вул. Георгiївська, 10, м.Харкiв. Всi основнi засоби товариства використовуються за своїм призначенням. Орендованих основних засобiв товариство не має. Екологiчнi питання не впливають на використання активiв пiдприємства. Основнi засоби, якi не використовуються у виробничому процесi , здаються в оренду. Всi основнi засоби, якi переданi арендаторам, знаходяться на територiї АТ "Ефект".
Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): Основнi засоби 1 групи(будiвлi i споруди) строк корисного використання складає вiд 240 мiсяцiв. II група - машини та обладнання: строк корисного використання складає вiд 60 до 120 мiсяцiв. У 2012 роцi вiдбулося збiльшення залишкової вартостi основих засобiв на 1625,0 тис.грн за рахунок придбання обладнання i реконструкцiї будiвель. У 2012 роцi вiдбулося зменшення первiсної вартостi основних засобiв на 928тис.грн. (1590,8 тис.грн за рахунок вiдчуження основних засобiв та 869тис.грн амортизацiї). Первiсна вартiсть основних засобiв: станом на 01.01.2012р. - 23856 тис. грн., станом на 31.12.2012р. - 22928 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв складає 45,66%. Залишкова вартiсть основних засобiв станом 01.01.2012р. -10833 тис.грн.(у тому числi: - будинки та споруди - 7934,0 тис. грн.; - машини та обладнання - 2619,0 тис. грн.; - транспортнi засоби - 128,0 тис. грн.; - iншi - 152,0тис. грн.), а на 31.12.2012 року - 12458 тис.грн.(у тому числi: - будинки та споруди - 10216тис. грн.; - машини та обладнання - 2006,0 тис. грн.; - транспортнi засоби - 82,0 тис. грн.; - iншi - 154,0тис. грн.). Основнi засоби виробничого призначення використовуються на пiдприємствi на 81% потужностей. Облiк основних засобiв здiйснюється iз дотриманням Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.2000р. №92. Нарахування зносу (амортизацiї) основних засобiв здiйснюється прямолiнiйним методом. Обмежень на використання основних засобiв товариство не має. Обладнання використовувалося на 87%. Переоцiнка основних засобiв не вiдбувалась. Iндексацiя основних засобiв у звiтному перiодi не проводилась.
Основних засобiв, оформлених у заставу, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя), вилучених з експлуатацiї для продажу товариство не має. Товариство не планує нового капiтального будiвництва.
В планi на 2013 рiк планується капiтальний ремонт частини адмiнiстративно - побутового корпусу та облаштування територiї пiдприємства. Фiнансування буде проводитися з власних доходiв.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Значною проблемою, що впливає на дiяльнiсть пiдприємства є низький платоспроможний попит на продукцiю, недобросовiсна конкуренцiя з боку аналогiчних вiтчизняних та зарубiжних товарiв. Також iснує проблема недоскональностi податкового законодавства. Це має значний вплив на дiяльнiсть товариства в частинi розмiрiв отриманих прибуткiв та рiвня рентабельностi.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

Протягом звiтнього року було сплачено штраф у сумi 1 391,36 грн. за порушення податкового законодавства в 2010-2012рр.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Фiнансування пiдприємства здiйснюється за рахунок власних коштiв. Товариство має достатньо робочого капiталу, котрий може бути задiяний для погашення поточних забов'язань.
Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi (промiжний) показує, яку частину поточних зобов’язань пiдприємство може погасити за рахунок найбiльш лiквiдних зворотних активiв або власних грошових коштiв та їх еквiвалентiв, поточних фiнансових iнвестицiй та дебiторської заборгованостi, а також характеризує платiжнi можливостi пiдприємства по погашенню поточних зобов’язань при умовi своєчасного проведення розрахункiв дебiторами.
К швидк. лiкв.2012 =1,3
Наведений показник знаходиться в межах нормативного значення.
Загальний коефiцiєнт покриття вiдображає достатнiсть обiгових коштiв пiдприємства, необхiдних для погашення своїх поточних зобов’язань.
К покр.2012 = 2,1
Досягнутий коефiцiєнт в межах нормативного. Це свiдчить про те, що пiдприємство зможе забезпечити погашення своїх боргових зобов’язань лiквiдними активами.

Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів

Усi укладенi договори виконанi у строк.

Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

У стратегiї подальшої дiяльностi є збереження виробничих потужностей та зменшення витрат за рахунок впровадження сучасних методiв виробництва, розширення асортименту за рахунок нових видiв продукцiї, економiї енергоносiїв. З метою полiпшення якостi виробiв, розширення асортименту та зменшення витрат на енергоносiї планується вжити такi заходи:
1. Капiтальний ремонт частини адмiнiстративно - побутового корпусу та облаштування територiї пiдприємства;
2. Реконструкцiя виробничих примiщень з метою впровадження енергозберiгаючих технологiй.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Товариство не провадило дослiдження i розробки.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

Iнформацiя щодо судових справ, стороною в яких виступає емiтент, або його посадовi особи
1. № справи в касацiйнiй iнстанцiї - К- 20187/10
№ справи в апеляцiйнiй iнстанцiї 2а-40547/09/2070
дата вiдкриття провадження у справi 31.07.2009р.
сторони: Спецiалiзована державна податкова iнспекцiя по роботi з великими платниками податкiв у м. Харковi - Приватне акцiонерне товариство "ЕФЕКТ".
Змiст та розмiр позовних вимог: Ухвалою Вищого адмiнiстративного суду України вiд 21.01.2010р. було прийнято до провадження касацiйну скаргу спецiалiзованої державної податкової iнспекцi по роботi з великими платниками податкiв у м. Харковi на ухвалу Харкiвського апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 08.04.2010р. та Постанову Харкiвського окружного адмiнiстративного суду вiд 09.11.2009р. про скасування податкових повiдомлень - рiшень на суму 228 119,78 грн. Найменування суду, в якому розглядається справа - Вищий адмiнiстративний суд України.
Поточний стан розгляду справи: Вищий адмiнiстративний суд України Ухвалою вiд 17 сiчня 2013р. ухвалив:
Касацiйну скаргу Спецiалiзованої державної податкової iнспекцiї по роботi з великими платниками податкiв у м. Харковi залишити без задоволення.
Постанову Харкiвського окружного адмiнiстративного суду вiд 08.04.2010р. - без змiн.
2. № справи в касацiйнiй iнстанцiї - К/9991/28606/11
№ справи в апеляцiйнiй iнстанцiї- 2а-12976/10/2070
дата вiдкриття провадження у справi 22.10.2010р.
сторони Державна податкова iнспекцiя у Червонозаводському районi м. Харкова - Приватне акцiонерне товариство "ЕФЕКТ"
змiст та розмiр позовних вимог: про скасування податкових повiдомлень-рiшень на суму 45 639,00 грн.
найменування суду, в якому розглядається справа: Вищiй адмiнiстративний суд України
поточний стан: розгляд касацiйної скарги Державної податкової iнспекцiї у Червоно заводському районi м. Харкова на Постанову Харкiвського апеляцiйного суду вiд 20.04.2011р. Дата розгляду - не призначена.
3. Кримiнальна справа 1-378/2011
дата вiдкриття провадження у справi 2004 рiк
сторони Приватне акцiонерне товариство "ЕФЕКТ"
- Романовський А.С., Романовська Н.М., Михайлик О.Є.,Ленський О.А., Золотарьов I.I., Пеньєвська Л.Н.
змiст та розмiр позовних вимог цивiльний позов про вiдшкодування збиткiв 93 502,18 грн.
Найменування суду, в якому розглядається справа: Жовтневий районний суд м. Харкова.
Поточний стан розгляду: судовий розгляд справи.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Iншої iстотної iнформацiї, яка б зацiкавила iнвесторiв, немає.


13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

 

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

10883

12458.000

0.000

0.000

10883.000

12458.000

будівлі та споруди

7934.000

10216.000

0.000

0.000

7934.000

10216.000

машини та обладнання

2619.000

2006.000

0.000

0.000

2619.000

2006.000

транспортні засоби

134.000

82.000

0.000

0.000

134.000

82.000

інші

163.000

152.000

0.000

0.000

146.000

154.000

2. Невиробничого призначення:

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

будівлі та споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

машини та обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Усього

10883.000

12458.000

0.000

0.000

10883.000

12458.000

Опис

Всi основнi засоби, якими користується АТ "Ефект" належать товариству. Орендованих засобiв немає. Серед основних засобiв є як придбанi у звiтному роцi так i зi 100% зносом. Первiсна вартiсть основних засобiв на 31.12.2012р. - 22928тис. грн., знос - 10470тис.грн. Ступiнь зносу - 45,66%. Ступiнь використання будiвель та споруд - 92%., обладнання - 87%. За 2012рiк нараховано зносу - 884,0тис.грн. Суттєвих змiн вартостi основних засобiв у звiтному перiодi не було. Обмежень на використання майна АТ "Ефект" у звiтному перiодi не було. Володiння основними засобами здiйнюється на правах власностi на постiйнiй основi. Основнi засоби пiдприємства знаходяться за мiсцем його розташування - вул. Георгiївська, 10, м.Харкiв.Всi основнi засоби товариства використовуються за своїм призначенням. Екологiчнi питання не впливають на використання активiв пiдприємства. Основнi засоби, якi не використовуються у виробничому процесi , здаються в оренду. Всi основнi засоби, якi переданi арендаторам, знаходяться на територiї АТ "Ефект". Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): Основнi засоби 1 групи(будiвлi i споруди) строк корисного використання складає вiд 240 мiсяцiв. II група - машини та обладнання: строк корисного використання складає вiд 60 до 120 мiсяцiв. У 2012роцi вiдбулося збiльшення залишкової вартостi основих засобiв на 1625,0 тис.грн за рахунок придбання обладнання i реконструкцiї будiвель. У 2012 роцi вiдбулося зменшення первiсної вартостi основних засобiв на 928тис.грн. (1486,8 тис.грн за рахунок вiдчуження основних засобiв та 884тис.грн амортизацiї). Первiсна вартiсть основних засобiв:станом на 01.01.2012р. - 23856 тис. грн., станом на 31.12.2012р. - 22928 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв складає 45,66%. Залишкова вартiсть основних засобiв станом 01.01.2012р. -10833 тис.грн.(у тому числi: - будинки та споруди - 7934,0 тис. грн.; - машини та обладнання - 2619тис. грн.; - транспортнi засоби - 134,0тис. грн.; - iншi -146,0 тис. грн.), а на 31.12.2012 року - 12458 тис.грн.(у тому числi: - будинки та споруди - 10216,0 тис. грн.; - машини та обладнання - 2006,0 тис. грн.; - транспортнi засоби - 82,0 тис. грн.; - iншi - 154,0тис. грн.). Облiк основних засобiв здiйснюється iз дотриманням Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.2000р. №92. нарахування зносу (амортизацiї) основних засобiв здiйснюється прямолiнiйним методом.Обмежень на використання основних засобiв товариство не має. Переоцiнка основних засобiв не вiдбувалась. Iндексацiя основних засобiв у звiтному перiодi не проводилась. Основних засобiв, оформлених у заставу, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя), вилучених з експлуатацiї для продажу товариство не має. Товариство не планує нового капiтального будiвництва.

 

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

 

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

16355.000

16554.000

Статутний капітал (тис. грн.)

1196.000

1196.000

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

1196.000

1196.000

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв

Висновок

Вартiсть чистих активiв АТ "Ефект" за звiтний перiод (16355 тис.грн.)в 13.67 рази перевищує розмiр статутного капiталу. Фiнансовий стан акцiонерного товариства вiдповiдає вимогам законодавства про спiввiдношення вартостi чистих активiв i розмiру статутного капiталу.

 

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

 

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0.000

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0.000

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0.000

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за векселями (всього)

X

0.000

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0.000

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0.000

X

X

Податкові зобов'язання

X

148.000

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0.000

X

X

Інші зобов'язання

X

2103.000

X

X

Усього зобов'язань

X

2251.000

X

X

Опис:

Пiдприємство не користується кредитами банкiв, не має зобов'язань за цiнними паперами, сертифiкатами ФОН, векселями та фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права. АТ "Ефект" не користується фiнансовою допомогою на зворотнiй основi.

 

13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

№ з/п

Основний вид продукції

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тіс. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Вода питна "ЕФЕКТ" артезiанська оброблена негазована, код ДКПП 11.07

318,5тис.дал

1142.20

15.00

318,1 тис.дал

1136.70

15.00

2

Вода питна "ЕФЕКТ" артезiанська оброблена негазована, код ДКПП 36.00.11

25,3тис. куб. м.

669.00

10.00

25,3тис.куб.м.

669.00

10.00

 

13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

 

№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

матерiальнi витрати

45.00

2

Амортизацiя

7.00

3

Витрати на оплату працi

26.00

4

Вiдрахування на соцiальнi заходи

10.00

5

Iншi витрати

12.00

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.


15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин

Вид інформації

1

2

3

05.03.2012

05.03.2012

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

13.03.2012

13.03.2012

Відомості про проведення загальних зборів

27.03.2012

27.03.2012

Відомості про проведення загальних зборів

18.04.2012

19.04.2012

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

21.05.2012

21.05.2012

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

31.05.2012

01.06.2012

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента


ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

 

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2012

1

0

2

2011

1

0

3

2010

2

1

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія

X

 

Акціонери

 

X

Реєстратор

 

X

Депозитарій

 

X

Інше (запишіть): Реєстрацiю акцiонерiв здiйснювала реєстрацiйна комiсiя

Ні

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

 

Так

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

 

Так

Ні

Підняттям карток

X

 

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): На загальних зборах голосування з питань порядку денного вiдбувалось способом пiдняття карток та бюлетенями.

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Внесення змін до статуту товариства

 

X

Прийняття рішення про зміну типу товариства

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень

 

X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень

 

X

Інше (запишіть): У звiтному перiодi позачерговi збори не проводились.

Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

1

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

2

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

1

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

22

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

У складi наглядової ради комiтети не створювались.

Інші (запишіть)

У складi наглядової ради комiтети не створювались.

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)

Так

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

Один член Наглядової ради отримує фiксовану винагороду, а два члени- не отримують винагороди.

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

X

 

Інше (запишіть):

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

 

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

 

Інше (запишіть)

Усi члени наглядової ради були переобранi на повторний строк.

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)

Так

 

Кількість членів ревізійної комісії 3 особи.

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

 

 

Загальні збори акціонерів

Засідання наглядової ради

Засідання правління

Члени правління (директор)

Ні

Ні

Ні

Загальний відділ

Ні

Ні

Ні

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

Ні

Ні

Ні

Юридичний відділ (юрист)

Так

Ні

Так

Секретар правління

Ні

Ні

Ні

Секретар загальних зборів

Ні

Ні

Ні

Секретар наглядової ради

Ні

Так

Ні

Корпоративний секретар

Ні

Ні

Ні

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

Ні

Ні

Ні

Інше(запишіть): Юрисконсульт емiтента вiдповiдає за зберiгання протоколiв загальних зборiв. Секретар наглядової ради вiдповiдає за зберiгання протоколiв засiдань наглядової ради. Генеральний директор являється одноосiбним виконавчим органом товариства i протоколiв засiдання виконавчого органу немає. За зберiгання наказiв i розпоряджень генерального директора вiдповiдає начальник вiддiлу кадрiв.

Ні

Ні

Ні

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови правління

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів правління

Ні

Ні

Ні

Так

Обрання та відкликання голови наглядової ради

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів правління

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Ні

Ні

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ТакЯкі документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган (правління)

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію

X

 

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

 

Інше (запишіть):

Товариство в своїй роботi користується слiдуючими положеннями: 1. Положення про загальнi збори ; 2. Положення про наглядову раду; 3. Положення про генерального директора; 4. Положення про нарахування та виплату дивiдендiв; 5. Положення про надання iнформацiї; 6. Положення ревiзiйну комiсiю; 7. Про корпоративнi принципи;

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Так

Так

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Так

Ні

Так

Так

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Правління або директор

 

X

Інше (запишіть)

Рiшення про затвердження зовнiшнього аудитора приймала наглядова рада товариства.

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

Аудитора було змiнено рiшенням наглядової ради.

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

 

Так

Ні

Ревізійна комісія

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

 

X

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

Перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi товариства у 2012 роцi здiйснювала ревiзiйна комiсiя.

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

 

 

Так

Ні

З власної ініціативи

 

X

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

Перевiрка здiйснювалась згiдно зi Статутом товариства.

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): Товариство планує користуватись кредитами банкiвських установ.

X

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

 

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

 

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи

 

X

Не задовольняли умови договору з особою

 

X

Особу змінено на вимогу:

 

акціонерів

 

X

суду

 

X

Інше (запишіть)

Особу, яка веде облiк прав власностi на акцiї у депозитарнiй системi України було змiнено у зв 'язку з переведенням акцiй у бездокументарну форму.

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Так

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 18.04.2012 ; яким органом управління прийнятий: Принципи корпоративного управляння прийнятi у 2012 роцi на загальних зборах.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Так; укажіть яким чином його оприлюднено: Iнформацiю про прийняття принципiв корпоративного управлiння оприлюднено наступним чином: - на сайтi пiдприємства www.effect.ua; - письмово повiдомлено всiх акцiонерiв; - надруковано повiдомлення у бюлетенi "Цiннi папери України"; - розмiщено у загальнодоступнiй iнформацiй базi Комiсiї.

Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року У звiтному роцi акцiонерне товариство у своїй роботi дотримувалось принципiв корпоративного управлiння. Вiдхилень протягом року не було.

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи

 

Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.

 

Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

 

Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.

 

Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.

 

Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).

 

Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.

 

Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

 

Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.

 

Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

 

Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.

 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.

 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.

 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.

 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.

 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.

 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.

 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.

 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).

 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

 


 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2013 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Ефект"

за ЄДРПОУ

00333919

Територія

 

за КОАТУУ

6310138800

Організаційно-правова форма господарювання

Приватне акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Орган державного управління

 

за КОДУ

1005

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

20.42

Середня кількість працівників

78

 

Одиниця виміру: тис.грн.

 

Адреса

Харкiвська обл., Червонозаводський р-н, 61010, Харкiв, Георгiївська, 10

 

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

V

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

 

 

Баланс
на 31.12.2012 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість

010

154

144

- первісна вартість

011

254

259

- накопичена амортизація

012

( 100 )

( 115 )

Незавершені капітальні інвестиції

020

116

1

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

10833

12458

- первісна вартість

031

23856

22928

- знос

032

( 13023 )

( 10470 )

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

0

0

- інші фінансові інвестиції

045

5

4

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

1200

1200

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

0

0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

0

0

Знос інвестиційної нерухомості

057

0

0

Відстрочені податкові активи

060

135

76

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

12443

13883

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

766

960

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

69

56

Готова продукція

130

1086

626

Товари

140

149

223

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

2392

2114

- первісна вартість

161

2392

2114

- резерв сумнівних боргів

162

( 0 )

( 0 )

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

- за бюджетом

170

0

0

- за виданими авансами

180

0

0

- з нарахованих доходів

190

0

0

- із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

662

418

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

166

220

- у т.ч. в касі

231

0

0

- в іноземній валюті

240

0

0

Інші оборотні активи

250

46

106

Усього за розділом II

260

5336

4723

III. Витрати майбутніх періодів

270

8

0

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

17787

18606

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

1196

1196

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

13130

13122

Резервний капітал

340

364

364

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

1864

1673

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

370

( 0 )

( 0 )

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

16554

16355

Частка меншості

385

0

0

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

0

0

Інші забезпечення

410

0

0

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

421

0

Усього за розділом II

430

0

0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

470

0

0

Усього за розділом III

480

0

0

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

478

1020

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з одержаних авансів

540

0

0

- з бюджетом

550

110

148

- з позабюджетних платежів

560

0

0

- зі страхування

570

40

52

- з оплати праці

580

84

109

- з учасниками

590

5

4

- із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

516

918

Усього за розділом IV

620

1233

2251

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

17787

18606

 

Примітки

Облiкова полiтика АТ „Ефект” в 2012 роцi була визначена наказом № 30/1 вiд 24.03.2011р.“Про облiкову полiтику пiдприємства”, наказами «Про змiни до наказу про облiкову полiтику», № 76/1 вiд 09.06.2011р., № 123 вiд 25.08.2011р., наказом № 163 вiд 25.11.2011р. Згiдно iз цими наказами визначення та оцiнка статей балансу та фiнансової i iншої звiтностi проводились вiдповiдно до П(С)БО України i протягом 2011- 2012р.р. суттєво не змiнювались.
АКТИВ. Станом на 31.12.2012 р. нематерiальнi активи на балансi товариства складають - 259,0тис.грн. Протягом року надiйшло нових НМА на суму 6,0 тис.грн., списано одну лiцензiю вартiстю 1,0 тис.грн. Амортизацiї НМА за 2012 рiк нараховано 15,0 тис.грн. Зношенiсть НАМ на початок 2012 року складала 39, 3% на кiнець 44,4% Переоцiнка нематерiальних активiв у 2012 роцi не вiдбувалася. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї складають 1 тис.грн. Дооцiнка основних засобiв у 2012 роцi не проводилася. Остання iнвентаризацiя проводилась на пiдставi наказу по пiдприємству № 165 вiд 15.10.2012р. ”Про проведення рiчної iнвентаризацiї». Згiдно наказу iнвентаризацiя об’єктiв нематерiальних активiв, основних засобiв здiйснена станом на 01.11.2012р., iнших товарно - матерiальних цiнностей станом на 01.12.2012. Результати iнвентарiзацiї вiдображенi у облiку вiрно. У 2012 роцi Товариство iндексацiю основних засобiв не проводило. Протягом 2012 року метод нарахування амортизацiї основних засобiв залишався незмiнним. Облiк основних засобiв товариства здiйснюється згiдно Положенню ( стандарту) бухгалтерського облiку № 7 "Основнi засоби" ( Затв. Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.2000 № 92. Договори на придбання основних засобiв у майбутньому на дату балансу вiдсутнi. Основнi засоби , виведенi з експлуатацiї з метою продажу, на дату балансу вiдсутнi. Вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв становить - 827,0 тис.грн. Надiйшло основних засобiв в звiтному роцi на суму 3 758,0 тис.грн., вибуло на суму 4 686,0 тис.грн. iз зносом 3 422,0 тис.грн. По вибувших основних засобах сума недонарахованого зносу складає 1 264,0 тис.грн. Переданi в оперативну оренду основнi засоби станом на 31.12.2012р. складають 9 676,0 тис.грн, або 42,2 %. Надходження основних засобiв за рахунок цiльового фiнансування вiдсутне. " Втрати вiд зменшення корисностi вiдсутнi. Основнi засоби взятi у операцiйну аренду , на дату балансу вiдсутнi. Оформлених у заставу основних засобiв немає.
На кiнець 2012року розмiр вiдображених в фiнансовiй звiтностi iнвестицiй знаходиться на рiвнi 4,0 тис. грн. Розшифровка iнвестицiйних внескiв АТ «Ефект» облiкованих по балансовому рахунку 143 «Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї непов’язаним особам» вiдображає ТОВ «Лiкефект» с сумою iнвестицiї 4,4 тис.грн. Протягом 2012 року вiдбулось списання безнадiйних сум iнвестицiй двом збанкрутiлим банкам та одному господарюючому суб’єкту в розмiрi 559,0 грн.
Виробничi запаси складають - 960,0 тис.грн. Протягом звiтного перiоду оцiнка вибуття запасiв при їх вiдпуску у виробництво , продажу та iншому вибуттi виконувалась за методом середньозваженої вартостi. Методи оцiнки товарно- матерiальних цiнностей на пiдприємствi на протязi звiтного перiоду не змiнювалися. Структура виробничих запасiв АТ «Ефект» станом на 31.12.2012р: сировина та матерiали -822,7тис.грн., паливо – 4,8 ,тара i тарнi матерiали – 96,7, Будiвельнi матерiали- 8,3, Запаснi частини- 5,0, Iншi матерiали – 19,7, МШП – 3,2. Дооцiнка ТМЦ у 2012 роцi не проводилася Уцiнка запасiв не вiдбувалася. Надходження безоплатно отриманих запасiв вiдсутнє." На дату балансу запаси , переданi на комiсiю та у заставу , вiдсутнi. Дебiторська заборгованiсть з пов`язаними особами протягом року не виникала. Поточна дебiторська заборгованiсть облiковувалася за первинною вартiстю. Сумнiвна дебiторська заборгованiсть вiдсутня. Основнi дебiтори за товари, роботи, послуги: ФО-П Бiлозiров С.М.з сумою 106 207грн.; Вента ЛТД ТОВ - 116 297грн.; ТОВ Iнтенсив - 101 045грн; Тубний завод ТОВ - 106 523грн; Фiтодоктор ТОВ - 283 603грн. Облiк дебiторської заборгованостi здiйснюється згiдно вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 10 "Дебiторська заборгованiсть" (Затв. Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 08.10.99 р.№ 237 ). Iнша поточна дебiторська заборгованiсть АТ "Ефект” зi строком погашення до 12 мiсяцiв станом на 31.12.2012 року складає 418,0 тис. грн. Вона скоротилась за рiк на 244,0 тис. грн., або на 36,8 %. Заборгованiсть, що залишилась, складається iз сум позичок, наданих працiвникам пiдприємства, сум попередньої оплати та авансiв сплачених продавцям товарiв, робiт, послуг. Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов`язаннями вiдсутня.
ПАСИВ. Власний капiтал- це з одного боку частка активiв пiдприємства, що залишається у власникiв пiсля вирахування всiх зобов'язань. З другого -це капiтал, сплачений власниками, та нерозподiлений прибуток. Власний капiтал сплачений власниками, подiляється на статутний капiтал та додатковий капiтал. Статутний капiтал АТ-це капiтал, сформований за рахунок продажу акцiй за номiнальною вартiстю. Для формування даних по статтi "Статутний капiтал" використовувався рахунок 40. Розмiр Статутного фонду, заявлений i оплачений складає 1196,0 тис.грн. Статутний капiтал розподiлений на 2 990 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 400 грн. за кожну мiж 25 зареєстрованими фiзичними особами - акцiонерами. . На звiтну дату статутний фонд товариства оплачений у повному обсязi. Привiльованих акцiй АТ немає. Всi власники простих iмених акцiй мають рiвнi права: -брати участь з правом голосу у роботi загальних зборiв акцiонерiв особисто, або через уповноважених осiб (одна акцiя -один голос) Вiдповiдно до Закону «Про акцiонернi товариства» АТ «Ефект» повинне створити резервний капiтал у розмiрi 25% статутного капiталу. Резервний капiтал повинен формуватись за рахунок 5% щорiчних вiдрахувань вiд суми чистого прибутку товариства. Станом на 31.12.2012 року резервний капiтал АТ „Ефект” складає 364 ,0 тис. грн., вiн сформований у достатньому розмiрi у попереднi роки. Залишок коштiв по статтi «Iнший додатковий капiтал» станом на 31.12.2012 року склав 13 122,0 тис.грн.На балансовому субрахунку 423 АТ «Ефект» на початок 2012 року облiковувалась сума iндексацiй основних засобiв, здiйснених в перiод до 2011 р. в сумi 13 062 тис. грн. та на субрахунку 424 безоплатно отриманi необоротнi активи в сумi 68.0тис. грн. Отриманий прибуток в сумi 8.0тис.грн. вiд нарахованої амортизацiї безкоштовно отриманих необоротних активiв. Поточної заборгованостi за довгостроковими зобов'язаннями пiдприємство не має. Станом на 31.12.2012р. АТ має кредиторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги по рахунку 631 «Розрахунки з вiтчизняними постачальниками» у сумi 1 020,0 тис. грн. Данi бухгалтерського облiку по 631 рахунку за грудень 2012 року повнiстю спiвпадають з даними рiчної фiнансової звiтностi. Найбiльшi кредитори на 31.12.2012 р. «Онiс – Трейд» ТОВ з сумою 96 044грн.; Слобожанський миловар з сумою 790 476грн.. Прострочена кредиторська заборгованiсть вiдсутня. Поточнi зобов'язання за рахунками з бюджетом – 148,0 тис.грн. Поточнi зобов'язання з працi -це заборгованнiсть перед працiвниками по нарахованiй, але не виплаченiй заробiтнiй платi, яку нараховано у груднi 2012року, та було виплачено у сiчнi 2013. Iнвентарiзацiя зобов`язань здiйснена станом на 01.12.2012р. Непередбачуванi зобов`язання , котрi можуть виникнути внаслiдок минулих подiй , керiвництвом товариства оцiнюються як такi що не iснують на дату балансу. Поточнi зобов`язання вiдображено у бухгалтерському облiку за сумою погашення. Формування у бухгалтерському облiку товариства iнформацiї про зобов`язання та її розкриття у фiнансовiй звiтностi вiдбувається згiдно Положенню ( стандарту ) бухгалтерського облiку 11 "Зобов`язання" / Затв.Наказом Мiнфiну № 20 вiд 31.01.2000р./

Керівник

Бобик Дмитро Iллiч

Головний бухгалтер

Плотнiкова Iрина Iванiвна


 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2013 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Ефект"

за ЄДРПОУ

00333919

Територія

 

за КОАТУУ

6310138800

Організаційно-правова форма господарювання

Приватне акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Орган державного управління

 

за СПОДУ

1005

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

20.42

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

V

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

 

 

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 31.12.2012 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

21018

18858

Податок на додану вартість

015

2624

2304

Акцизний збір

020

( 0 )

( 0 )

 

025

( 0 )

( 0 )

Інші вирахування з доходу

030

( 0 )

( 2 )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

18394

16552

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( 14169 )

( 12267 )

Валовий:

- прибуток

050

4225

4285

- збиток

055

( 0 )

( 0 )

Інші операційні доходи

060

1791

1201

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

061

0

0

Адміністративні витрати

070

( 2791 )

( 3094 )

Витрати на збут

080

( 859 )

( 705 )

Інші операційні витрати

090

( 1663 )

( 1456 )

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

091

( 0 )

( 0 )

Фінансові результати від операційної діяльності:

- прибуток

100

703

231

- збиток

105

( 0 )

( 0 )

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

0

0

Інші доходи

130

8

8

З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)

131

0

Фінансові витрати

140

( 0 )

( 0 )

Втрати від участі в капіталі

150

( 1 )

( 0 )

Інші витрати

160

( 24 )

( 15 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

- прибуток

170

686

224

- збиток

175

( 0 )

( 0 )

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

176

0

0

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

177

( 0 )

( 0 )

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

( 279 )

( 179 )

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

- прибуток

190

407

45

- збиток

195

( 0 )

( 0 )

Надзвичайні:

- доходи

200

0

0

- витрати

205

( 0 )

( 0 )

Податки з надзвичайного прибутку

210

( 0 )

( 0 )

Частка меншості

215

0

0

Чистий:

- прибуток

220

407

45

- збиток

225

( 0 )

( 0 )

Забезпечення матеріального заохочення

226

0

0

 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

6548

5597

Витрати на оплату праці

240

3261

2972

Відрахування на соціальні заходи

250

1164

1082

Амортизація

260

884

891

Інші операційни витрати

270

2201

2357

Разом

280

14058

12899

 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

0.00000000

0.00000000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

0.00000000

0.00000000

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

0.00000000

0.00000000

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

330

0.00000000

0.00000000

Дивіденди на одну просту акцію

340

0.00000000

0.00000000

 

Примітки

Облiк витрат виробництва вiдповiдає вимогам П(С)БО № 16 “ Витрати ”, прийнятiй на Товариствi облiковiй полiтицi та податковому облiку витрат передбаченому ЗУ “Про оподаткування прибутку пiдприємств ”. Бухгалтерський облiк витрат Товариство здiйснює на пiдставi наступних первинних документiв: актiв виконаних робiт, накладних, iнших первинних та розрахункових документiв. Витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку одночасно зi зменшенням активiв або збiльшенням зобов'язань. Витратами звiтного перiоду визнаються або зменшення активiв, або збiльшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капiталу пiдприємства, i цi витрати достовiрно оцiненi. Класифiкацiя та оцiнка валового доходу за звiтний перiод здiйснена вiдповiдно до П(С)БО № 15 “ Доходи ”. Дохiд визнається пiд час збiльшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капiталу i оцiнка доходу достовiрно визначена. Критерiї визнання доходу, вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку №15, застосовуються окремо до кожної операцiї. Склад доходiв, що вiдносяться до вiдповiдної групи, у вiдповiдностi з Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 3 "Звiт про фiнансовi результати". Дохiд вiдображається в бухгалтерському облiку в сумi справедливої вартостi активiв, що отриманi або пiдлягають
Розрахунок показникiв прибутковостi акцiй приватними акцiонерними товариствами не являється обов'язковим.
ДЕТАЛIЗАЦIЯ РЯДКIВ ФОРМИ № 2 ЗА 2012 рiк
тис.грн.
Ряд. 010 Доходи вiд реалiзацiї готової продукцiї 8 811,0
Дохiд вiд реалiзацiї товарiв 3 882,4
Дохiд вiд оренди 8 324,7
В С Ь О Г О: 21018,1
Ряд. 040 Собiвартiсть готової продукцiї 6 152,0
Собiвартiсть товарiв 3 633,0
Собiвартiсть оренди 4 384,0
В С Ь О Г О: 14 169,0
Ряд. 060 Дохiд вiд реалiзацiї запасiв 1 768,0
Дохiд вiд реалiзацiї валюти 17,0
Курсова рiзниця 1,0
Iншi 5,0
В С Ь О Г О : 1 791,0
Ряд. 070 Амортизацiя 165,0
Податки 467,0
Зар. плата 480,0
Нарахування на зар.плату 180,0
Охорона 505,0
Пiдписка i зв'язок 131,0
Комуночиствод (водовiдведення) 5,0
Реклама 1,0
Дослiдження i розробки 24,0
Послуги банкiв 36,0
Послуги юр. осiб 22,0
Утримання легкового а/транспорту 59,0
Експедиторскi послуги 4,0
Послуги допомiжних цехiв 152,0
Опалення, електроенергiя 428,0
Аудит 10,0
Вiдрядження 4,0
Страхування 3,0
Навчання 7,0
Оренда 56,0
Iншi 3,0
Тех.утримання,ремонт обладнання 49,0
В С Ь О Г О 2 791,0
Ряд. 080 Зар. плата 263,0
Нарахування на зар. плату. 98,0
Знос 33,0
Послуги допомiжних цехiв 158,0
Послуги юридичнi 1,0
Оренда обладнання 17,0
Експедицiйнi послуги 48,0
Вiдрядження 6,0
Комiсiйна винагорода 196,0
Страхування 1,0
Тех. обслуговування транспорту 25,0
Iнше 5,0
Дослiдження i розробки 8,0
В С Ь О Г О 859,0
Ряд. 090 Дебiт. заборгованiсть,термiн оплати якої минув 123,0
Собiвартiсть запасiв 1 318,0
Пеня , штрафи 62,0
Курсова рiзниця 2,0
Списання ТМЦ 29,0
Благодiйнiсть 26,0
Реклама 2,0
Iншi 4,0
Матерiальна допомога 97,0
В С Ь О Г О 1 663,0
Ряд. 130 Iншi доходи (безкоштовно отриманi ОФ) 8,0
В С Ь О Г О 8,0
Ряд. 150 Втрати вiд участi в капiталi 1,0
В С Ь О Г О 1,0

Ряд. 160 Iншi витрати (списання ОФ) 24,0
В С Ь О Г О 24,0

Керівник

Бобик Дмитро Iллiч

Головний бухгалтер

Плотнiкова Iрина Iванiвна


 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2012 | 12 | 31

Підприємство